Erasmus +

 

Dragi studenți internaționali,

Sunteți bineveniți să faceți parte din familia „Dimitrie Cantemir”!

Este o alegere pe care nu o veți regreta și nu o veți uita niciodată, deoarece Târgu Mureș are reputația de a fi „un domeniu al ospitalității” și un oraș multicultural în care tradițiile latine, maghiare și germane coexistă armonios. Mai mult, zona Transilvaniei are un potențial turistic bogat, pe care sunteți invitați să îl descoperiți!

Studenții internaționali se vor bucura de o experiență unică în cadrul universității noastre, unde, în afară de oferta academică vastă și sprijinul acordat de personalul didactic, aceștia vor participa la activitățile socio-culturale și de cercetare, organizate de universitate, în timp ce se bucură de inima Transilvaniei, o zonă extrem de bogată din punct de vedere al atracțiilor turistice.

 

 

Deschiderea și modernizarea internațională reprezintă o prioritate majoră prin care Universitatea „Dimitrie Cantemir” (UDC) înțelege să-și sporească vizibilitatea și atractivitatea la nivel internațional. Prin urmare, misiunea și obiectivele stabilite, ce prezintă cea mai mare importanță sunt:

– să depună eforturi pentru dezvoltarea calității și internaționalizării educației, recunoscând contribuția esențială a mobilității studenților și personalului, și a participării la proiectele de cooperare internațională, la calitatea programelor sale de învățământ superior și a experienței studenților.

– să crescă nivelului de internaționalizare a programelor de studiu și dezvoltarea conținutului, serviciilor și ofertelor inovatoare pentru învățarea pe tot parcursul vieții bazate pe ITC.

– să își consolideze relațiile cu partenerii tradiționali și să creeze noi parteneriate, extinzând rețeaua internațională existentă în domeniile facultăților din universitatea noastră, din instituțiile de învățământ superior din Europa (Ungaria, Germania, Spania, Turcia, Franța, Letonia, Islanda, Irlanda, Malta, Bosnia , Kosovo) și  din afara Europei(Kenya, Uganda, India, China, Malaysia, Cambodgia, Indonezia, SUA, Noua Zeelandă).

Strategia UDC este aceea de a-și selecta partenerii și de a încheia acorduri de cooperare, în primul rând cu instituțiile care vor acorda reciproc credite ECTS atât studenților aflați în străinătate, cât și celor care pleacă. În plus, este necesar ca ambele părți ale acordului să respecte standardul acordului de la Bologna în ceea ce privește durata perioadelor de studiu și controlul calității.

Participarea la săptămânile internaționale Erasmus a fost o bună ocazie de a găsi parteneri fiabili Erasmus și acest lucru va continua să fie exploatat în viitor. Universitatea „Dimitrie Cantemir” aplică câteva criterii atunci când evaluează programele de învățământ superior din alte țări europene. Unele dintre acestea sunt: ​​durata programului de studiu, nivelul de dificultate, proiectul de diplomă sau disertația, precum și scopul final al programului de studiu referitor la studii viitoare sau ocuparea forței de muncă.

Cooperarea în cadrul rețelei Erasmus și a programului LLP, se desfășoară în principal în UDC, pentru a extinde intermedierea mobilității internaționale de schimb reciproc de studenți și personal, cu instituții similare din țările participante. În consecință, DCU încurajează îmbunătățirea calității și creșterea volumului de mobilitate a studenților, cadrelor didactice și a personalului Erasmus în toate formele de educație și formare.

Dezvoltarea mobilității studenților în cele două cicluri: nivel de licență și de masterat, inclusiv a studenților din grupuri subreprezentate. UDC s-a străduit întotdeauna să atingă obiective de nediscriminare, și nu are nicio limită în ceea ce privește înscrierea elevilor, indiferent de sex sau naționalitate, încearcând să integreze studenții și personalul cu dizabilități.

Promovarea, încurajarea și extinderea mobilității didactice (STA) pentru perfecționarea învățământului, dezvoltarea academică și cercetarea științifică, fac parte din strategia de internaționalizare a UDC.

STA va spori abilitățile lingvistice, va oferi informații academice și va lărgi perspectiva profesională. Schimburile de predare planificate  în LLP vor include, în mod normal, perioade mai scurte de timp pentru a permite mai multor profesori să beneficieze de acestea, dar pot include și o ședere mai lungă pentru studii, predare sau cercetare. Mobilitatea personalului a fost / va fi încurajată și recunoscută de conducerea instituției.

UDC va continua să asigure alocarea transparentă și echitabilă a sumei bursei, pentru mobilitatea studenților, plasarea sau predarea, în conformitate cu legislația. Vor exista informații transparente despre membrii facultăților, despre bursele Erasmus, procedurile de aplicare, criterii și calendar. Activitățile Erasmus vor fi vizibile în cursurile introductive, în ghidul studenților, în întâlnirile de personal, pe panouri informative și pe pagina web a instituției.

UDC organizează și alte acțiuni de sprijin și activități de promovare pentru colaborarea internațională Erasmus atât pentru mobilitățile cadrelor didactice/ persoanalului academic, cât și a studenților.

UDC recunoaște importanța și oferă vizibilitate rezultatelor obținute de membrii personalului academic, implicați în mobilitați individuale sau în proiecte de cooperare cu parteneri strategici.

UDC va continua să consolideze promovarea internațională a universității pentru a încuraja mobilitatea studenților și a cadrelor didactice “sosite”, urmărind creșterea atractivității universității.

UDC își va extinde oferta pentru gama de tutoriale, materiale și examene în limba engleză.

UDC procesează informațiile și raportează la NA și altor organisme internaționale de monitorizare, informații privind acțiunile Erasmus; în plus, Universitatea va ține cont de rezultatele monitorizării interne a activităților de mobilitate și cooperare europene și internaționale până în prezent, dezvoltând astfel în continuare performanța internațională.

UDC va aplica pentru proiecte, va depune eforturi pentru a coopera în proiecte și alte acțiuni Erasmus axate pe cooperarea dintre învățământul superior și întreprinderi. Prin urmare, vom încerca să extindem activitatea noastră Erasmus prin aplicarea proiectelor și a rețelelor multilaterale, precum și a măsurilor de însoțire Erasmus, care contribuie la agenda de modernizare a universității noastre.

UDC participă activ la proiectele de cooperare europeană și internațională, stabilind încă de la început obiectivele pentru participarea sa, rolul pe care intenționează să îl joace și rezultatele pe care se așteaptă să le atingă. Participarea la astfel de proiecte este integrată în strategia de modernizare și internaționalizare a UDC, și va conduce la dezvoltarea modului de implicare internațională.

Înainte de a încheia parteneriate noi, UDC ia în considerare prioritățile zonei geografice și ale domeniului, precum și capacitatea instituțională de a participa activ și de a implementa rezultatele proiectului în raport cu proiectele implementate în cadrul programului.

UDC se angajează să sprijine pe deplin orice student și profesor care participă la acestea, atât din poziția de coordonator, cât și din cea de partener. Participarea la proiecte internaționale este văzută ca un aspect important al dezvoltării profesionale a personalului academic și al modernizării universității.

UDC va implementa orice rezultate care rezultă din participarea la proiectele de cooperare și va asigura vizibilitatea activităților și rezultatelor proiectului, în special prin intermediul parteneriatelor cu alte instituții de învățământ superior și organizații, prin utilizarea internetului, prin prezentări la întâlniri, postere și alte activități de diseminare.

Gradul de creștere al UDC va fi un catalizator al schimbării, pentru a spori calitatea educației și a căuta noi modalități de a furniza educația.

UDC trebuie să atragă o componentă mai largă a societății spre învățământul superior, inclusiv grupurile defavorizate și vulnerabile, și să utilizeze toate resursele disponibile pentru a face față acestei provocări.

Participarea universității „Dimitrie Cantemir” la acest program, va încuraja mobilizarea elevilor din grupuri subreprezentate și a cursanților “netradiționali”, inclusiv a adulților.

UDC va oferi informații mai transparente despre oportunitățile și rezultatele educaționale, precum și orientările personalizate, pentru a susține alegerile de studiu și pentru a reduce abandonul școlar.

Participarea UDC la acest program va contribui la implicarea angajatorilor și a instituțiilor de pe piața muncii, în proiectarea și furnizarea programelor.

UDC sprijină schimburile de personal și include experiența practică în cursuri.

Pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța extinderii numărului de studenți și pentru a spori implicarea cursanților în diverse grupuri, UDC va dezvolta noi abordări de învățare, flexibile și inovatoare, metode de difuzare, și va crește utilizarea platformelor virtuale de învățare.

UDC va căuta parcursul carierelor foștilor studenți, pentru a îmbunătăți proiectarea programului și pentru a crește relevanța acestuia.

UDC va transforma mobilitatea de studiu într-un program cu scop educațional, va încerca să elimine barierele inutile în calea cooperării și schimburilor transfrontaliere, să asigure recunoașterea creditelor obținute în străinătate prin utilizarea consecventă a ECTS și a Suplimentului la diplomă și să îmbunătățească condițiile de angajare și oportunitățile de progres pentru studenții, cercetătorii și profesorii din alte țări.

UDC este implicată în elaborarea planurilor de dezvoltare locală și regională, sperând că participarea la program va contribui la un sprijin regional mai bun, pentru cooperarea dintre învățământul superior și mediul de afaceri.

UDC va face mobilitatea și cooperarea, elementele centrale ale politicii sale instituționale, va dezvolta cooperarea cu partenerii din alte țări din UE sau din afara UE, va promova și va sprijini mobilitatea studenților și a personalului, inclusiv a celora din grupurile subreprezentate.

UDC va încuraja o mai bună identificare a costurilor reale ale învățământului superior și ale cercetărilor, și va recompensa performanța,, pentru a atrage cel mai bun personal didactic și de cercetare. Participarea la program va ajuta, de asemenea, ca UDC să stabilească noi politici de admitere și să introducă noi programe academice.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, prima universitate privată din Transilvania și cea de-a doua din România, a fost înființată în 1991 și funcționează ca o universitate privată acreditată prin Legea nr. 136/2005.

Universitatea este evaluată instituţional asupra calităţii educaţiei de către o agenţie din străinătate » » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” (UDC) este deja un furnizor de educație de calitate, care oferă cursuri universitare de licență pentru o comunitate largă de studenți, într-un mediu ce le oferă susținere și ocrotire. Scopul său este să devină mai bun, mai puternic și mai distins prin educația, cercetarea și valorile pe care le promovează.

UDC le oferă studenților o bază materială de studiu la cele mai înalte standarde, facilitând un nivel optim de educație și instruire teoretică și practică, acestea din urmă fiind efectuate, pe bază de acord, în instituții specializate.

BIBLIOTECĂ

Fiind printre puținele universități private din România cu campus propriu, UDC le oferă studenților o bibliotecă cu peste 34.000 de volume și o sală de lectură modernă. Toți elevii au acces la întreaga bază de date a universității.

PERSONALUL ACADEMIC

Peste 60 de cadre didactice cu normă întreagă (profesori universitari, profesori asociați, lectori și asistent profesori) au o înaltă calificare profesională și pedagogică și exploatează metode interactive, precum și noile tehnologii în activitatea lor.
Autori și coautori ai unui număr impresionant de cărți, manuale și articole de cercetare, cadrele didactice le furnizează studenților materialele de studiu necesare, care sunt publicate în reviste, jurnale și edituri re cunosunoscute la nivel național și internațional

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE LA UDC

UDC este dedicată îndeplinirii standardelor europene în domeniul educației. În acest sens, unul dintre obiectivele de bază ale UDC este de a-și internaționaliza activitatea academică prin facilitarea și extinderea cooperării transnaționale, în special cu instituțiile europene de învățământ superior, studenții și personalul acestora, pentru a dezvolta o “dimensiune europeană” prin activități Erasmus și alte acțiuni în contextul Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
Cooperarea interuniversitară europeană, oferită de LLP și promovată de Comisia Europeană și, în principal, de programul Erasmus reprezintă o oportunitate excelentă pentru integrarea UDC în spațiul european al învățământului superior.
În acest sens, strategia generală și obiectivele universității noastre sunt:
– să continue să promoveze educația și formarea modernă, pe baza celor mai recente realizări științifice și tehnice, și să îmbunătățească în continuare asigurarea calității;
– promovarea și realizarea obiectivelor programului Erasmus și, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții;
– consolidarea numărului de acorduri bilaterale deja existente între universitatea noastră și universitățile

FACULTATEA DE DREPT

Program de licență:

 • Drept

Program de master:

 • Proceduri judiciare şi profesii liberale

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Programe de licență:

 • Finanţe şi bănci
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (program de studiu cu predare și în limba engleză)

Program de master:

 • Gestiunea financiară a afacerilor

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Program de licență:

 • Psihologie

Program de master:

 • Managementul resurselor umane
 • Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
 • Asigurarea calităţii învăţământului

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Program de licență:

 • Geografia turismului

Program de master:

 • Resurse turistice şi protecţia mediului

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Programe de licență:

 • Medicină Dentară
 • BalneofizioKinetoterapie și Recuperare Medicală
 • Asistență  de Profilaxie Stomatologică
 1. Instructori competenți și personal de sprijin care nu dețin doar o calificare profesională relevantă, ci sunt și ei experimentați în industria țintă;
 2. Echipamente performante;
 3. Programe atractive care combină prelegeri tradiționale cu proiecte de colaborare și cooperare;
 4. Acces la biblioteca universitară, precum și cărți de curs și alte materiale de predare / învățare create de personalul didactic al universității;
 5. Proiecte interesante și aplicații pe teren în perioada de practică;
 6. Excelente oportunități de cercetare: rezultatele dvs. de cercetare pot fi comunicate la Sesiunea anuală de cercetări efectuate de studenți și publicate în Proceduri;
 7. Posibilitatea de a studia în străinătate pentru un semestru sau de a obține plasamente prin intermediul schimburilor Erasmus;
 8. Cazare într-un cămin studențesc modern; Prețuri accesibile pentru alimente și cazare;
 9. Competiții sportive și activități culturale și sociale extracurriculare organizate de universitate;
 10. Personal administrativ prietenos și amabil, dornic să vă ajute îndiferent de problemă.

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!