Universitatea Dimitrie Cantemir - Târgu Mureș

Admitere – 2022

 ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA

Sesiunea II
♦ 05 – 30 Septembrie 2022

 


 Oferta educațională »»»


CONTACT ADMITERE:
Telefon: 0771098927  
E-mail: admitereudc@gmail.com

CENTRUL DE ADMITERE:
Campusul Universității „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor 3-5, la Biblioteca „Serafim Duicu” între orele 10.00-15.30 / Luni-Vineri.

 • Depunerea dosarului, înscrierea și înmatricularea se desfășoară fizic, la Centrul de admitere.
 • Taxa de înscriere și prima rată  se achită la înmatriculare, în numerar la casieria universității.
 • Promovarea în anul următor de studii ↵

 


 

ADMITEREA LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ – 2022

 – Cursuri de zi cu frecvență –

Admiterea la programele de studii:
• Drept
• Geografia Turismului
• Psihologie
• Finanțe și Bănci
• Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.


Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

Sesiunea I:  04 – 29 IULIE  2022

Sesiunea II:  5  – 30 SEPTEMBRIE 2022
Înscrierea candidaților la centrul de admitere prin:
– depunerea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea taxei de înscriere și a primei rate din taxa de școlarizare;
– semnarea contractului de studii.

Admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:
• Medicină Dentară 
• Asistență de Profilaxie Stomatologică
• Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală

se organizează prin susținerea unui test grilă  cu prezenţă (on-site), conform următorului calendar:

• 5 – 23 septembrie 2022 
Înscrierea candidaților la centrul de admitere (depunerea actelor și achitarea taxei de înscriere)

• 24 septembrie 2022, ora 18.00
Afișarea repartiției candidaților în săli

• 26 septembrie 2022, ora 10.00
Susținerea examenului de admitere.

• 26 septembrie 2022, ora 18.00
Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații.
Contestațiile rezultatului se trimit la adresa de mail:  udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com

• 27 septembrie 2022, ora 10.00
Afișarea rezultatelor finale (după soluționarea contestațiilor)

• 27-30 septembrie 2022
– depunerea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea primei rate din taxa de școlarizare;
– semnarea contractului de studii.

• 1 octombrie 2022, ora 18.00
Afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea IULIE 2022

 

 

Bibliografie pentru admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:

 – MEDICINĂ DENTARĂ  (pdf.)

 – ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ  (pdf.)

 – BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ  (pdf.)

Informații  cu privire la materialele didactice suplimentare se pot solicita la adresa admitereudc@gmail.com

 

NIVEL LICENȚĂ

 1. Act de identitate (carte de identitate):
 2. Diploma de bacalaureat (în original)
  – pentru promoția 2022 adeverință (în original) eliberată de conducerea liceului absolvit;
 3. Foaia matricolă  – pentru promoțiile care au emis acest document;
 4. Certificat de naștere;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului.

Pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în afara României:

7. Atestat de echivalare a studiilor (original) emis de către Ministerul Educației;

8. Certificat de competență lingvistică (unde este cazul).


Diploma de bacalaureat în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

* Taxa de înscriere este de 200 lei, pentru programele NON-MEDICALE !
Taxa de studii  3.900/an (650lei x 6 rate)

 • Înmatricularea implică depunerea Diplomei de bacalaureat în original, semnarea Contractul de studii și achitarea primei rate din taxa de studii pentru programele NON-MEDICALE


* Taxa de înscriere este de 500 lei, pentru programele MEDICALE !
* Taxa de studii:
-Medicină Dentară – 6000 euro/an
-Asistență  de Profilaxie Stomatologică – 3500 euro/an
-Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală 3500 euro/an

LICENȚĂ

ADMITEREA  LA PROGRAMELE DE MASTERAT – 2022

 – Cursuri de zi cu frecvență –

Admiterea la specializările nivel master:

• Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
FACULTATEA DE DREPT

• Gestiunea Financiară a Afacerilor
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

• Resurse Turistice și Protecția Mediului
FACULTATEA DE  GEOGRAFIE

• Asigurarea Calității Învățământului
• Managementul Resurselor Umane
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 va consta din 100 % media examenului de licență.


Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

Sesiunea I: 04 – 29 IULIE  2022

Sesiunea II:   5  – 30 SEPTEMBRIE 2022
Înscrierea și înmatricularea candidaților la centrul de admitere prin:
– depunerea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea taxei de înscriere și a primei rate din taxa de școlarizare;
– semnarea contractului de studii.

Admiterea la programul

• Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin Consiliere și Psihoterapie
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

constă într-un interviu, pe baza prezentării unui proiect de cercetare pe o tema aferentă domeniului psihologiei clinice. Candidatul alege și pregătește o temă din lista bolilor/afecțiunilor/tulburărilor psihologice.

Proiectul (pur ipotetic!) va avea maxim 4 pagini și va cuprinde:
• Obiectivul cercetării
• Ipoteze
• Eșantion
• Metode și tehnici de lucru
• Rezultate anticipate
• Bibliografie.
Susținerea proiectului se va face prin discuție liberă cu comisia, nu este nevoie pregătirea unei prezentări în Powerpoint, candidatul având posibilitatea de a avea asupra sa varianta tipărită a materialului conceput.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar general:

♦ Sesiunea II –  05-30 SEPTEMBRIE  2022

5 – 23 septembrie 2022
Înscrierea candidaților (depunerea actelor și achitarea taxei de înscriere)

24 septembrie 2022, ora 18.00
Afișarea programării candidaților pe ore pentru interviu

26 septembrie 2022, ora 9.00
Admitere – Interviu

26 septembrie 2022, ora 18
Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

27 septembrie 2022, ora 10
Afișarea rezultatelor finale

27 septembrie (ora 12) – 30 septembrie 2022 (ora 15)
Confirmarea locurilor prin:
– depunerea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea primei rate din taxa de școlarizare;
– semnarea contractului de studii.

1 octombrie 2022, ora 18.00 
Afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea septembrie 2022

NIVEL MASTER

 1. Act de identitate (carte de identitate):
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricolă  – pentru promoțiile care au  acest document emis;
 4. Diploma de licență (în original)
  – pentru promoția 2022 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite;
 5. Suplimentul la diploma de licență (toate paginile) – pentru promoțiile care au emisă diploma de licență;
 6. Certificat de naștere;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 8. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;

Pentru candidații care au susținut examenul de licență în afara României:

8. Atestat de echivalare a studiilor (original) emis de către Ministerul Educației;

9. Certificat de competență lingvistică (unde este cazul).


Diploma de licență în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

* Taxa de înscriere 200 lei
* Taxa de studii  4.200/an  (700lei x 6 rate)

 • Înmatricularea implică depunerea Diplomei de licență în original, semnarea Contractului de studii și achitarea primei rate din taxa de studii
 • Depunerea dosarului, înscrierea și înmatricularea se desfășoară fizic, la Centrul de admitere.
 • Taxa de înscriere și prima rată  se achită la înmatriculare

MASTER

ADMITERE – DPPD – Nivel I

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 – Cursuri de zi cu frecvență –

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 5 septembrie 2022 – 23 septembrie 2022
Contact:  +40771-177.582

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dureză un semestru/nivel, pe durata unui an.
– Cursuri de zi cu frecvență –

♦ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD

ÎNSCRIEREA LA  NIVEL I DPPD – 2022

DPPD – ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVEL I, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în învățământul liceal/postliceal.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 5 septembrie 2022 – 23 septembrie 2022

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: fizic, la sediul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, Str. Bodoni Sandor, nr. 3-5.

PAȘII DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE:
(în original și în copie, pentru verificarea conformității cu originalul)

1. Documentele necesare înscrierii:
– certificat de naştere;
– carte de identitate, precum şi dovadă de schimbare a numelui, după caz;
– diplomă de licenţă însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă;
adeverință medicală  care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
– dovada plății taxei de înscriere 100 lei.

2. Verificarea  și validarea documentelor.

3. Realizarea interviului de admitere.

4. Cei admiși vor primi spre a fi completate următoarele documente:
– Fișa date personale
– Cerere înscriere nivel I
– Contract de studii nivel I
– Declarație de consimțământ
Documentele de mai sus trebuie însoțite de dovada achitării primei rate de școlarizare, în valoare de 750 lei.

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA
(cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şiEchivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare.
– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

 • TAXA DE ÎNSCRIERE NIVEL I: 100 LEI (– se va achita la casieria Universității )
 • TAXA DE ȘCOLARIZARE :  3000 de lei / nivel
  – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
 • TAXA EXAMEN FINAL NIVEL I: 500 de lei

 

Rate DPPD:
– rata I.   – la înscriere (după validarea dosarului)
– rata II. – până la 28 octombrie 2022
– rata III. – până la 25 noiembrie 2022
– rata IV – până la 13 ianuarie 2023

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş, evaluată instituţional asupra calităţii educaţiei de către o agenţie din străinătate (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania) , îți oferă oportunitatea de a păși cu dreptul spre viitor, urmând una dintre specializările puse la dispoziție de cele 5 facultăți din cadrul instituției noastre.

 

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept,  economie, psihologie sau geografia turismului,
locul tău este AICI!

Alege drumul cel mai sigur, spre o carieră de succes!

 

 

 

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE  2022-2023  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!