Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

EXAMENE FINALE – DPPD   2022 – 2023

Susținerea examenului final Nivel I 17.02.2023 ORA 9:00

EXAMENE FINALE – DPPD  2021 – 2022

Susținerea examenului final 24.06.2022 ORA 9:00

2020 – 2021

Programul de studii psihopedagogice pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică se finalizează cu examen de absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic corespunzător fiecărui nivel al programului de studii. Portofoliul didactic reflectă nivelul şi calitatea competenţelor specifice profesiunii didactice dobândite prin parcurgerea programului de studii.

Participarea cursantului la examenul de absolvire este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor prevăzute în planul de învăţământ al Programului de studii psihopedagogice la care este înscris.

Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare este cotat cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculum-ul Programului de studii psihopedagogice la care este înscris.

Examenul de absolvire se susţine distinct, în sesiuni de absolvire separate, stabilite prin structura anului universitar pentru programul de pregătire.

Comisia de finalizare a studiilor se stabileşte unitar pentru toate nivelele programului de studii psihopedagogice, fiind aprobată de către Conducerea Universității și este formata din președintele comisiei, două cadre didactice ale D.P.P.D. și secretarul comisiei.

Absolvirea programului de studii psihopedagogice se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, corespunzător programului de studii absolvite

Conţinutul portofoliului didactic de evaluare

Scopul realizării portofoliului şi evaluării este de a pune în evidenţă calitatea şi certificarea competenţelor metodologice, de comunicare şi relaţionare, de evaluare a elevilor şi studenţilor, psiho-sociale, tehnice şi tehnologice, de management al carierei, specifice profesiunii didactice, dobândite de către cursanţi la programul de studii psihopedagogice, conform Nivelului I şi Nivelului II.

Portofoliul este colecţia de lucrări, pe care cursantul o elaborează cu scopul de a pune în valoare eforturile, progresele şi rezultatele teoretice şi practic-aplicative parcurgerii Nivelului I, respectiv a Nivelului II din programul psihopedagogic.

2.1 Componenţa portofoliului didactic pentru NIVELUL I

·         Proiect de lecţie (la o disciplină din domeniul specialității/dirigenţie/activitatea extradidactică).

·         Competentele psihopedagogice ale cadrului didactic – analiza autoreflexiva.

·         Prezentarea unei probe de evaluare.

·         La acestea absolventul poate adăuga şi alte materiale considerate concludente pentru activităţile desfăşurate pe parcursul Nivelului I.

Observaţie: cursanţii care urmează dublă specializare vor realiza câte un proiect didactic pentru fiecare din cele două specializări.

    2.2 Componenţa portofoliului didactic pentru NIVELUL II

·         Eseu/lucrare pe o tema de actualitate din domeniul științelor educației

·         Planificarea calendaristică la o disciplina de specialitate a cursantului – nivel liceal/postliceal/universitar

·         Proiect de lecție la o disciplina de specialitate a cursantului – nivel liceal/postliceal/universitar

·         La acestea absolventul poate adăuga si alte materiale considerate concludente pentru activitățile desfășurate pe parcursul Nivelului II.

Înscrierea se realizează în baza unei cereri de înscriere însoțită de portofoliul didactic în format electronic, ce se va depune la secretariatul D.P.P.D.

Dosarul care conţine portofoliul de evaluare finală va avea înscris pe copertă:

Instituţia: Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mures

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Numele şi prenumele absolventului

Nivelul ___________________

Anul universitar _____________

Dosarul va conţine :

·         Cuprinsul portofoliului didactic de evaluare corespunzător Nivelului I sau Nivelului II

·         Continutul portofoliului

Descarcă documentele (doc.x) :

CERERE ÎNSCRIERE EXAMEN ABSOLVIRE DPPD NIVEL I ↵

CERERE ÎNSCRIERE EXAMEN ABSOLVIRE DPPD NIVEL II ↵

 

 

Susţinerea şi evaluarea portofoliilor are loc în perioada stabilită şi conform planificării afişate la avizierul D.P.P.D.

Portofoliul didactic de evaluare se susţine oral în faţa comisiei de evaluare.

Cursantul va prezenta:

·         componența portofoliului;

·         aspectele teoretice şi practic-aplicative relevante, în funcţie de fiecare componentă a portofoliului;

·         relevanţa portofoliului în cadrul domeniului de studiu, precum şi din perspectivă interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară;

·         prezentarea poate fi realizată utilizând mijloace audio şi video, planşe, grafice etc.

Portofoliul este apreciat şi notat de către membrii comisiei pe baza:

·         verificării calităţii elementelor componente ale portofoliului;

·         adecvării elementelor portofoliului la criteriile psihopedagogice actuale;

·         modului si interesulului acordat de catre cursant pentru întocmirea si structurarea portfoliului;

·         modului de prezentare şi susţinere a portofoliului didactic de evaluare;

·         nivelului autocunoașterii, autoanalizei critice, autoevaluării, a reflexivităţii asupra autoformării ca profesor.

Nota finală trebuie să fie cel puţin 6 (şase).

Contestaţiile se depun în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului de absolvire şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunere, rezultatul fiind afişat la avizierul D.P.P.D.