Concurs pentru post de asistent universitar

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş anunţă scoaterea la concurs, în cadrul Facultăţii de Drept, a unui post de asistent universitar, în următoarele condiţii:

Descrierea postului scos la concurs
Postul scos la concurs este de asistent universitar, poziţia 19 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de Drept, având în componenţă disciplinele:
Drept administrativ I
Drept administrativ II
Ştiinţa administraţiei
Drept internațional privat.

Postul scos la concurs a fost publicat în Monitorul oficial al României, partea a III-a, nr. 1241 din 3 decembrie 2021.

Atribuţiile aferente postului scos la concurs
Atribuţiile specifice postului didactic scos la concurs constau în activităţile de susţinere de seminarii / aplicaţii / proiecte / lucrări practice la disciplinele din componența postului.
Norma didactică aferentă acestui post este de 11,00 ore, din care 5,50 ore – în semestrul I şi 5,50 ore – în semestrul al II-lea.

Calendarul concursului
Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziţia 19 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de Drept, se va desfăşura după următorul calendar:

Tematica probelor de concurs
Tematica probelor de concurs constă în întreaga arie de interes a disciplinelor aflate în componența postului scos la concurs. Comisia de concurs poate adresa candidatului orice întrebare
privid competența profesională a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţific.
  > >  TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA  (pdf.) ↵

Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams.
Procedura de concurs este cea prevăzută în Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din TârguMureş, adoptată de Senatul Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş în şedinţa din 4 februarie 2020, în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi în concordanţă cu prevederile HG 457 din 4 mai 2011, modificată prin HG 883 din 2018, și Ordinului MEN nr. 6129 din 20 decembrie 2016.

Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţele didactice ale candidatului;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul
economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale
acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul
la concurs.

Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza a două probe:

Proba nr. 1: evaluarea competențelor profesionale ale candidatului, pe baza dosarului de
concurs. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs
este prezentată mai jos. Verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a
posturilor didactice specifice funcţiei didactice de asistent universitar se face în funcție de Anexa 24 a
Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.560/2012, astfel cum a fost
modificat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis din 15 februarie 2017.
Proba nr. 2: examen oral prin care se verifică cunoștințele candidatului la disciplinele cuprinse în structura postului. Tematica și bibliografia sunt anexate.
Lista documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs

Dosarul pentru înscrierea la concurs

Dosarul pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic se întocmeşte pe propria răspundere de fiecare din candidaţi şi conţine, cel puţin, următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor prezentate în dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare
ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
3. curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; CV-ul candidatului trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la :
a) studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.
4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
Lista cu lucrările candidatului trebuie să fie structurată după cum urmează :
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol.
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de
specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.
5. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
6. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de
recunoaştere sau echivalare a acesteia;
7. rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
8. declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
9. copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
10. copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
11. în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Toate documentele în copie se prezintă în copie legalizată. Lucrările candidatului care sunt disponibile în format electronic sunt prezentate pe un mediu optic de stocare, într-un format care să permită citirea. Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic se prezintă în formatul în care s-a publicat (unul / mai multe volume, fascicole, reviste etc) fiind returnat după încheierea tuturor formalităţilor de concurs;

Transmiterea dosarului de concurs

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la adresa Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.
Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, pe baza verificării
informaţiilor din fişa de verificare şi a altor documente necesare înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puţin de 5 zile
lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi de către instituţia de învăţământ superior la susţinerea probelor de concurs. Invitația se transmite prin poștă electronică, la adresa comunicată de candidați în cererea de înscriere.

DECAN,
Prof. univ. dr. Brînduşa GOREA

> >  Informații-publice

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!