ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

PENTRU CERTIFICARE ÎN PROFESIA DIDACTICĂ – NIVEL I POSTUNIVERSITAR – 2021-2022

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 6 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: online
Se transmit formularele, respectiv documentele scanate în format pdf/jpg  prin intermediul adresei de email admitereudc@gmail.com

Cursurile nivelului II DPPD încep în semestrul II universitar.
Perioada înscrierilor va fi anunțată  la finalul lunii ianuarie.

TAXA DE ÎNSCRIERE NIVEL I: 100 LEI

TAXA DE ȘCOLARIZARE NIVEL I: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare

TAXA EXAMEN FINAL NIVEL I: 500 de lei

 

  • PAȘII DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE:

1. Expedierea pe adresa de email admitereudc@gmail.com a documentelor personale (format jpg. jpeg. pdf.) necesare înscrierii:
 – certificat de naștere;
 – carte de identitate, precum și dovada de schimbare a numelui, după caz;
 – diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă;
 – diploma de licență însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență;
 – certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 – dovada plății taxei de înscriere de 100 de lei*

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA
(cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

 2. Verificarea documentelor și validarea lor:
– primirea și completarea fișei de interviu de către fiecare candidat si retrimiterea ei pe adresa de email admitereudc@gmail.com.
– evaluarea interviului de către comisia de admitere și transmiterea răspunsului ”Admis/Respins” către candidat.

3. Cei admiși vor primi în format electronic, spre a fi completate și retrimise apoi pe adresa de email admitereudc@gmail.com, următoarele documente:
– fișa date personale;
– cerere înscriere nivel I;
– contract de studii nivel I;
– declarație de consimțământ;
– adresa de email student;

Vezi pagina:  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Admitere ↵♦ ♦ ♦ Plata poate fi făcută prin virament bancar (rate, restanțe, taxa reexaminare etc.),
în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații:
– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉;
– programul  de studii – DPPD – NIVEL I POSTUNIVERSITAR;
– destinația sumei plătite (ex: taxă de înscriere)
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!