Universitatea Dimitrie Cantemir - Târgu Mureș

Admitere

 


Oferta educațională »»»


 

CONTACT ADMITERE:
Telefon: 0771.098927  / 0365.401128
E-mail: admitereudc@gmail.com

CENTRUL DE ADMITERE:
Biroul OPERATIV, cam.B.02
Campusul Universității „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor 3-5.

 • Înscrierea și înmatricularea se face personal sau prin procură legalizată.
 • Taxa de înscriere se achită la depunerea dosarului, în numerar la casieria universității, cam.B.03
 • Prima rată din taxa de școlarizare se achită la înmatriculare, în numerar la casieria universității, cam.B.03
 • Program admiteri:  luni – vineri  08.00-14.00 (în perioadele menționate în calendarul de admitere de mai jos)
 • Promovarea în anul următor de studii
  Înscrierile în anul următor de studii, au loc în perioada ………, la secretariatul facultăților, cam. A.07 (parter).
  Pentru promovarea în anul următor de studii este obligatorie de obținerea a cel puțin 50% din numărul total de credite/an.

 


 

ADMITERE  – DPPD –
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

– Program postuniversitar –

Contact:  +40771-177.582 / E-mail: dppd@cantemir.ro

ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE , în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

PERIOADA DE ÎNSCRIERI Nivel II : 21.02.2023 – 1.03.2023

 

* La înscriere și înmatriculare se achită în numerar  la casieria Universității, taxa de înscriere  (200 lei) și prima rata din taxa de studii (750 de lei)

1. Documentele necesare înscrierii:
(în original și în copie, pentru verificarea conformității cu originalul)
– certificat de naştere;
– carte de identitate, precum şi dovadă de schimbare a numelui, după caz;
– diplomă de licenţă / actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
suplimentul la diploma de licenţă, corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată), însoţită/însoţit de foaie matricolă/supliment, ambele în copie certificată «conform cu originalul»;
adeverința medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA

*Pentru absolvenţii care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de prezentarea documentului privind recunoaşterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaştere.
atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul”.
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora serealizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul”;
– atestatul de echivalare sau sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora serealizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul”;
– scrisoarea de acceptare pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programul de formare psihopedagogică şcolarizați în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;

 

1. Documentele necesare înscrierii:
(în original și în copie, pentru verificarea conformității cu originalul)
certificat de naștere;
certificat căsătorie;
carte de identitate;
diplomă de licență însoțită de foaia matricolă/suplimentul diplomei de licență;
– dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;
certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

* DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA (cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
–  atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

 • TAXA DE ÎNSCRIERE NIVEL I: 200 lei 
 • TAXA DE ȘCOLARIZARE :  3000 de lei / nivel
  – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
 • TAXA EXAMEN FINAL NIVEL I: 500 de lei

Taxa de înscriere și prima rată din taxa de școlarizare se achită în numerar la casieria Universității, cam. B.03


Rate DPPD nivel II:
– rata I.   – la înscriere (după validarea dosarului)
– rata II. – până la 29 martie 2024
– rata III. – până la 26 aprilie 2024
– rata IV – până la  24 mai 2024

Rate DPPD nivel I:
– rata I.   – la înscriere (după validarea dosarului)
– rata II. – până la 27 0ctombrie 2023
– rata III. – până la 24 noiembrie 2023
– rata IV – până la  19 ianuarie 2024

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dureză un semestru/nivel, pe durata unui an.
– Cursuri de zi cu frecvență –

♦ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD

Nivel I

Nivelul I (iniţial), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

Nivel II

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile de învățământ preuniversitar

 

ADMITEREA LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ

 – Cursuri de zi cu frecvență –

Admiterea la programele de studii:
• Drept
• Geografia Turismului
• Finanțe și Bănci
• Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.


Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

Sesiunea I  ♦ ….. Iulie 2024
……….. Înscrieri    (luni – vineri  08.00-14.00)
……….. Afișare rezultate
……….. Confirmarea locurilor

Sesiunea II  ♦  ……….. Septembrie 2024

Înscrieri  …………..  (luni – vineri  08.00-14.00)
Confirmarea locurilor  ………… septembrie 


Înscrierea candidaților prin:
– prezentarea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea taxei de înscriere.

Confirmarea locurilor prin:
– depunerea diplomei de bacalaureat în original  la sediul Universității;
– semnarea contractului de studii;
achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

♦ Depunerea dosarului  se face personal sau cu împuternicire legalizată.


♦ Diploma de bacalaureat în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

Admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:
• Medicină Dentară 
• Asistență de Profilaxie Stomatologică
• Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală

se organizează prin susținerea unui test grilă  cu prezenţă (on-site), conform următorului calendar:

Sesiunea  ♦ …………… Septembrie 2024

………. septembrie
Înscrierea candidaților la centrul de admitere (prezentarea actelor în original și achitarea taxei de înscriere)

………. septembrie
Afișarea repartiției candidaților în săli (www.cantemir.ro)

……… septembrie , ora 9.00
Susținerea examenului de admitere.

……… septembrie
Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații (www.cantemir.ro)
Contestațiile rezultatului se trimit până în data de …… septembrie la adresa de mail:  udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com 

……… septembrie
Afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2024 (www.cantemir.ro)

………. septembrie
Confirmarea locurilor prin:
– semnarea contractului de studii;
– depunerea diplomei de bacalaureat în original  la sediul Universității;
achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

♦ Depunerea dosarului  se face personal sau cu împuternicire legalizată.


Diploma de bacalaureat în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

Bibliografie pentru admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:

 – MEDICINĂ DENTARĂ  (pdf.)

 – ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ  (pdf.)

 – BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ  (pdf.)

Informații  cu privire la materialele didactice suplimentare se pot solicita la adresa admitereudc@gmail.com

NIVEL LICENȚĂ

 1. Act de identitate (carte de identitate):
 2. Diploma de bacalaureat (în original)
  – pentru promoția 2024 adeverință (în original) eliberată de conducerea liceului absolvit;
 3. Foaia matricolă  – pentru promoțiile care au emis acest document;
 4. Certificat de naștere;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului.

Pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în afara României:

7. Atestat de echivalare a studiilor (original) emis de către Ministerul Educației;

8. Certificat de competență lingvistică (unde este cazul).


♦ Diploma de bacalaureat în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

– Taxa de înscriere este de 200 lei, pentru programele NON-MEDICALE!

– Taxa de studii: ANUL I –  5.400 /an  (900 lei x 6 rate)

♦ Taxele se achită în numerar la casieria Universității, cam. B.03Taxa de înscriere este de 500 lei, pentru programele MEDICALE !
(Taxa de înscriere se achită în numerar la casieria Universității, cam. B.03)
Taxa de studii:
– Medicină Dentară – 6000 euro/an
– Asistență  de Profilaxie Stomatologică – 3500 euro/an
– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală– 3500 euro/an

LICENȚĂ

ADMITEREA  LA PROGRAMELE DE MASTERAT

 – Cursuri de zi cu frecvență –

Admiterea la specializările de nivel master:

• Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
FACULTATEA DE DREPT

• Gestiunea Financiară a Afacerilor
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

• Resurse Turistice și Protecția Mediului
FACULTATEA DE  GEOGRAFIE

• Asigurarea Calității Învățământului
• Managementul Resurselor Umane
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 va consta din 100 % media examenului de licență.


Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

Sesiunea I  ♦ …………….
………. iulie Înscrieri   (luni – vineri  08.00-14.00)
………. iulie Afișare rezultate  (www.cantemir.ro)
……… iulie Confirmarea locurilor (luni – vineri  08.00-14.00)

Sesiunea II  ♦  ……….. Septembrie 2024
 • Înscrieri  ……….. septembrie (luni – vineri  08.00-14.00)
 • Confirmarea locurilor  ……….. septembrie (luni – vineri  08.00-14.00)

Înscrierea candidaților prin:
– prezentarea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea taxei de înscriere.

Confirmarea locurilor prin:
– depunerea diplomei de licență în original  la sediul Universității;
– semnarea contractului de studii;
achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

♦ Depunerea dosarului  se face personal sau cu împuternicire legalizată.


♦ Diploma de licență în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

Admiterea la programul
• Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin Consiliere și Psihoterapie (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)  constă într-un interviu, pe baza prezentării unui proiect de cercetare pe o tema aferentă domeniului psihologiei clinice.
Candidatul alege și pregătește o temă din lista bolilor, afecțiunilor, tulburărilor psihologice.

Proiectul (pur ipotetic!) va avea maxim 4 pagini și va cuprinde:
• Obiectivul cercetării
• Ipoteze
• Eșantion
• Metode și tehnici de lucru
• Rezultate anticipate
• Bibliografie.
Susținerea proiectului se va face prin discuție liberă cu comisia, nu este nevoie pregătirea unei prezentări în Powerpoint, candidatul având posibilitatea de a avea asupra sa varianta tipărită a materialului conceput.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar general:

Sesiunea I  ♦ …….. Iulie 2024
………. Iulie (luni – vineri  08.00-14.00) Înscrierea candidaților (prezentarea actelor în original și achitarea taxei de înscriere)
………. Iulie Afișarea programării candidaților pe ore pentru interviu
………. Iulie (ora 09.00) Admitere – Interviu
……… Iulie Afișarea rezultatelor
……… Iulie Confirmarea locurilor

Sesiunea II  ♦  ………. Septembrie 2024
 • ………… Septembrie
  Înscrierea candidaților (prezentarea actelor actelor și achitarea taxei de înscriere, luni – vineri  08.00-14.00)
 • ……… Septembrie (ora 15)
  Afișarea programării candidaților pe ore pentru interviu
 • ……… Septembrie (ora 09)
  Admitere – Interviu  
 • ……. Septembrie
  Afișarea rezultatelor
 • …….. Septembrie (luni – vineri  08.00-14.00)
  Confirmarea locurilor

Înscrierea candidaților prin:
– prezentarea actelor în original la sediul Universității;
– achitarea taxei de înscriere.

Confirmarea locurilor prin:
– depunerea diplomei de licență în original  la sediul Universității;
– semnarea contractului de studii;
achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

♦ Depunerea dosarului  se face personal sau cu împuternicire legalizată.


Diploma de licență în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

 

NIVEL MASTER

 1. Act de identitate (carte de identitate):
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricolă  – pentru promoțiile care au  acest document emis;
 4. Diploma de licență (în original)
  – pentru promoția 2024 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite;
 5. Suplimentul la diploma de licență (toate paginile) – pentru promoțiile care au emisă diploma de licență;
 6. Certificat de naștere;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 8. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;

Pentru candidații care au susținut examenul de licență în afara României:

9. Atestat de echivalare a studiilor (original) emis de către Ministerul Educației;

10. Certificat de competență lingvistică (unde este cazul).


Diploma de licență în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor

Taxa de înscriere este de 200 lei
– Taxa de studii:  ANUL I – 5.700 /an  (950 lei x 6 rate)


♦ Taxele se achită în numerar la casieria Universității, cam. B.03

MASTER

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş, evaluată instituţional asupra calităţii educaţiei de către o agenţie din străinătate (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania) , îți oferă oportunitatea de a păși cu dreptul spre viitor, urmând una dintre specializările puse la dispoziție de cele 5 facultăți din cadrul instituției noastre.

 

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept,  economie, psihologie sau geografia turismului,
locul tău este AICI!

Alege drumul cel mai sigur, spre o carieră de succes!

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!