Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PREZENTARE GENERALĂ

 

Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – D.P.P.D. Calitatea de instituţie furnizoare de programe de formare inițială și continuă pentru personalul didactic, a fost acordată Universităţii ”Dimitrie Cantemir” de către Ministerul Educației prin Ordinul nr. 30127  din data de 14 ianuarie 2010.

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a asumat, încă de la înființare, o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii personalului didactic, prin promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student, adaptat la cerinţele europene privind programele de formare psihopedagogică și orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei.

Înca de la înființare, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a urmat misiunea, furnizând programe de formare psihopedagogică pentru cei interesați să îmbrăţişeze cariera didactică.

 Sutele de studenți veniți din toată țara, dar și alte țări ale Uniunii Europene, care finalizează în fiecare an universitar, unul sau ambele programe de formare psihopedagogică, ilustrează aprecierea de care Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic se bucură și reputația solidă pe care a reușit să o construiască în toți acești ani. Ei reprezintă de asemenea și garanția experienței pe care „dascălii de dascăli” din cadrul D.P.P.D. o au în pregătirea viitorilor profesori.

Prin implementarea acestor programe de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş îşi reafirmă  menirea de instituţie care-şi asumă cu responsabilitate rolul important pe care-l deţine în asigurarea calității educației, în această perioadă dificilă pe care o traversează învăţământul românesc.

 

                                                                                                   

PROGRAME DE STUDIU

 

Nivel I

Nivelul I (iniţial), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

Nivel II

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile de învățământ preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:

 1. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
 2. absolvirea uneia din următoarele categorii de studii:
 • studii universitare de master;
 • studii universitare de lungă durată;
 • program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
 • program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
Durata studiilor

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II pot fi urmate atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pe durata unui an, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ECHIPA D.P.P.D.

 • Conducere

Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu

 • Cadre didactice

Personalul didactic al D.P.P.D. este format din specialişti în pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

Titularii disciplinelor Didactica specialităţii, au una dintre specialităţile din domeniul de pregătire al studenţilor, având de asemenea şi competenţe pedagogice conferite de absolvirea modului pedagogic şi de participarea la programe de formare continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor, sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat.

 • Mentori practică pedagogică

Practica pedagogică este îndrumată de cadre didactice ale D.P.P.D. în parteneriat cu profesori din unităţile de învăţământ cu care Departamentul a încheiat contracte de practică, profesori desemnaţi de către Conducerea şcolilor respective în funcţie de domeniile de specialitate ale studenţilor D.P.P.D. şi care oferă modele autentice de exercitare a profesiunii didactice sub aspect pedagogic, ştiinţific, didactic şi deontologic.

Practica pedagogică de Nivel I se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la Şcoala Gimnazială Omega din Tîrgu Mureş şi de la Liceul Vocaţional de Arte din Tîrgu Mureş.

Practica pedagogică de Nivel II se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la Colegiul Economic Transilvania din Tîrgu Mureş şi la Liceul Vocaţional de Arte din Tîrgu Mureş

ÎNSCRIERE

 • Cine se poate înscrie ?

Se pot înscrie la cursurile D.P.P.D. organizate pe parcursul studiilor universitare de licenţă, studenţi ai Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, se pot înscrie în regimul cursurilor postuniversitare, astfel:

– înscrierea în regim postuniversitar, la cursurile unui program de formare psihopedagogică de nivel I, este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.

– înscrierea în regim postuniversitar, la programe de formare psihopedagogică de nivel II, este condiţionată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I, sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 • Admiterea

Admiterea la programele de formare psihopedagogică, se face pe baza susţinerii unui interviu în limba română, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.

 • Dosarul de candidatură
             Inscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I, studii de licenţă:

– certificat de naştere;

– carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;

– certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

– actele de studii (bacalaureat/ foaia matricola).

            Inscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II, postuniversitar:

– certificat de naştere

– carte de identitate, precum şi dovadă de schimbare a numelui, după caz;

– diplomă de licenţă;

– foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă;

– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor;

– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea, pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia, se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universitatea transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale, lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română, şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română;

– certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

              Înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II, conţine, în plus faţă de documentele necesare înscrierii la Nivel I, după caz, următoarele:

– dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I, sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– diplomă de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă de master, ambele în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;

– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare.

Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II, în cadru Universităţii noastre, şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/ echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

 • CUM MĂ ÎNSCRIU ?

Înscrierea şi înmatricularea se face în perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 sau 02.09.2019 – 27.09.2019 , la Campusul „Dimitrie Cantemir” din str. Bodoni Sándor nr. 3-5, între orele 10 şi 17.

Admiterea va consta într-un interviu individual, cu fiecare candidat, prin care se urmăreşte motivaţia şi atitudinea acestuia faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele de „admis” sau „respins”.

Înmatricularea se face odată cu înscrierea, după susţinerea interviului.

ACTE (în original, pentru conformitate) necesare pentru înscrierea studenţilor sau a absolvenţilor de studii de licenţă:

Pentru absolvenţi:
 • diplomă de licenţă (în original), iar pentru promoţia 2019, adeverinţă eliberată de conducerea universităţii absolvite, din care să rezulte promovarea examenului de licenţă.
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • adeverinţă de la medicul de familie, din care rezultă starea de sănătate a candidatului.
Pentru studenţii anului I, II şi III:
 • diplomă de bacalaureat (în original);
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • adeverinţă de la medicul de familie, din care rezultă starea de sănătate a candidatului.

Copiile se execută la sediul Universităţii.

Pentru detalii suplimentare, ne puteţi contacta la telefoanele 0365.80 18 22, sau la 0722 966 169.

CONTACT

Adresa:

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş

Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5

Tîrgu Mureş, România

Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129

Fax: +40-365-401.125

Persoana de contact:

Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu, director D.P.P.D.

e-mail: adriana.tomuleţiu@gmail.com

Tel.: +40-722-966-169