Departamentul de Studii Masterale

Simbol al culturii şi al spiritualităţii mureşene, Campusul „Dimitrie Cantemir” este o structură modernă, capabilă să ofere condiţii excelente pentru activităţile ştiinţifice şi educative, prin locaţia lui, îmbunătăţirea permanentă şi designul ergonomic.

Campusul „Dimitrie Cantemir”, asigură condiţii optime de instruire şi recreere a studenţilor, devenind un habitat educaţional complet şi complex la standarde europene şi internaţionale.

Pentru cele 60 de cadre didactice, dar şi pentru studenţi, campusul este cea de-a doua casă – lăcaş de predare sau de primire a cunoştinţelor necesare tinerilor pentru a accede în viaţa socio-profesională.

Universitatea pune la dispoziţia studenţilor, o bibliotecă de specialitate cu peste 34.000 volume şi o sală de lectură modernă.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” este acreditată prin Legea 136/2005 şi organizează programe de studii masterale în temeiul Legii 2/09.01.2008, Ordinelor MEC 5538/30.09.2008, 5356/29.09.2009 şi Legii 250/30.06.2009.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” acordă, la programele de masterat, pentru merite deosebite, burse constând în reduceri totale sau parţiale ale taxei de şcolarizare. Alte categorii de tineri care beneficiază de burse sunt copiii eroilor revoluţiei din decembrie 1989 şi tineri încadraţi în anumite grade de handicap.

Universitatea noastră a oferit anul acesta, prin intermediul programului ERASMUS, burse de 110.000 euro pe lună pentru 56 de studenţi de la Facultatil de Geografie, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Economice şi Drept.

Planificarea orarului se face astfel încât participarea la cursuri să poată fi urmată de cât mai mulţi studenţi, inclusiv de cei care sunt angajaţi în sectorul public sau privat, accesul la studii fiind înlesnit şi de sistemul e-Learning, pe care Universitatea îl pune la dispoziţia tuturor studenţilor.

Universitatea îşi propune să realizeze o legătură temeinică între mediul academic şi cel profesional, prin intermediul dezbaterilor organizate periodic în cadrul programelor de studiu masteral, la care sunt invitate să ia parte, pe lângă studenţi şi cadre didactice, personalităţi ale mediilor profesionale.

Scopul nostru este ca absolvenţii Universităţii „Dimitrie Cantemir” să obţină un nivel de instruire cât mai ridicat, bazat pe cunoştinţe teoretice şi practice utile, cerute de piaţa muncii, pentru că, la finalizarea studiilor să poată ocupa un loc de muncă sigur şi bine plătit.

 

PROGRAME DE STUDII MASTERALE ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „DIMITRIE CANTEMIR”

 

DOMENIUL – ŞTIINŢE ECONOMICE
 • Bănci şi pieţe de capital în context european;  *inclus in Programul ERASMUS+
 • Gestiunea financiară a afacerilor;  *inclus in Programul ERASMUS+
DOMENIUL – ŞTIINŢE JURIDICE
 • Proceduri judiciare şi profesii liberale;  *inclus in Programul ERASMUS+
DOMENIUL – PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
 • Asigurarea calităţii învăţământului;  *inclus in Programul ERASMUS+
 • Managementul resurselor umane;  *inclus in Programul ERASMUS+
 • Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie ;  *inclus in Programul ERASMUS+
DOMENIUL – GEOGRAFIE
 • Resurse turistice şi protecţia mediului;  *inclus in Programul ERASMUS+

 

ADMITERE ŞI TAXE DE STUDII

DOMENIUL – ŞTIINŢE ECONOMICE

Bănci şi pieţe de capital în context european

Durata studiilor: un an / 2 ani;

Programul de studii universitare de masterat „Bănci şi pieţe de capital”(BPC) aparţine domeniului de licenţă „finanţe” şi se încadrează ciclului II universitar, în domeniul de masterat „finanţe”, specializarea „finanţe şi bănci”.

Domeniul de licenţă în cadrul căruia funcţionează studiile universitare ale acestui masterat a fost acreditat prin Legea nr. 136 din 2005, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 434 din 20 mai 2005. La elaborarea Programului masteral s-au respectat dispoziţiile legale privind învăţământul şi statutul personalului didactic, organizarea studiilor universitare, organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, precum şi Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă.

Programul de studii de masterat este organizat de către Departamentul de Studii Masterale în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice.

  „Bănci şi pieţe de capital în context european” se adresează următoarelor grupuri ţintă:

 • în primul rând, ţinta masteratului o reprezintă absolvenţii cilului I al studiilor universitare actuale, cu diplomă de licenţă.
 • în al doilea rând, ţinta acestui masterat o constituie absolvenţii oricărei facultăţi, indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă, care manifestă preocupări privind activitatea bancară şi a pieţelor de capital.
 • tot grupuri ţintă sunt şi angajaţii – economişti sau nu – care activează în diferite compartimente din bănci, instituţii financiare, pieţe bursiere şi din instituţiile complementare acestora, precum şi ai oricărei componente a pieţei financiare, care doresc să se perfecţioneze din punct de vedere bancar şi bursier, în vederea lărgirii oportunităţilor de avansare.
 • Juriştii, care au nevoie de cunoştinţe solide cu caracter bancar şi bursier, pentru a-şi îndeplini profesionist menirea lor.
 • Cadre didactice din învăţământul universitar neeconomic şi din cel preuniversitar, care predau discipline cu caracter economic, în care impactul cunoştinţelor bancare şi bursiere este major.
 • Oricare persoană deţinătoare a unei diplome de licenţă, interesată de înţelegerea schimbărilor radicale pe care integrarea României în Uniunea Europeană le are şi le va avea asupra practicii bancare bursiere.
Competenţele dobândite în urma absolvirii BPC se pot grupa în patru mari grupe:
Competenţe cognitive (cunoştinţe):
 • dobândirea fundamentelor teoretice, cu implicaţii practice, din domeniile financiar, bancar şi bursier, care stau la baza mecanismelor ce imprimă dinamism şi inovaţie în mediul financiar în sens larg; dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi practice în comunicare şi relaţii publice în domeniul bancar, al pieţei de capital şi al asigurărilor.
 • analiza conceptelor fundamentale ale teoriei monetare şi aplicarea lor la studierea problemelor de politică monetară;
 • cunoaşterea principalelor probleme referitoare la piaţa valorilor mobiliare;
 • utilizarea în mod adecvat conceptele legate de sistemele informatice în întreprinderi;
 • însuşirea unui limbaj pragmatic, prin intermediul căruia să descrie, să modeleze, să optimizeze şi să comunice componentele şi întregul unui sistem informaţional-informatic;
 • înţelegerea necesităţii dezvoltării activităţii pieţei valorilor mobiliare;
 • cunoaşterea mecanismului celor două compartimente de tranzacţionare a valorilor mobiliare: piaţă primară şi secundară;
 • cunoaşterea pieţei creditului pe termen scurt şi importanţa acestuia;
 • cunoaşterea plasamentelor bursiere la care un investitor poate face apel în funcţie de poziţia sa faţă de risc;
 • cunoaşterea pieţei creditului ipotecar şi a celui imobiliar;
 • cunoaşterea importanţei rolului Băncii Centrale Europene, a misiunii şi a obiectivelor sale;
 • înţelegerea impulsurilor care au generat expansiunea mecanismelor de transformare financiară internaţională într-un domeniu extrem de dinamic, cu grad ridicat de complexitate şi specializare, la care se poate apela neîngrădit;
 • dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi practice în comunicare şi relaţii publice în domeniul bancar şi al pieţei de capital;
 • cunoaşterea fiscalităţii din ţările UE şi necesitatea armonizării fiscalităţii româneşti cu cea europeană;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor de finanţare externă, adaptate specificului activităţii financiar-bancare;
 • realizarea unei analize cantitative şi analitice a problemelor monetare, privite în context european;
 • identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor fiscale la nivelul entităţilor corporatiste şi al celor bancare, în context european, cu rezultate în impozitarea redusă a veniturilor;
 • realizarea unei analize a performanţelor, poziţiei financiare a corporaţiei în contextul obţinerii sau acordării unei finanţări;
 • calcularea indicatorului VaR pentru un portofoliu de valute pe baza datelor privind evoluţia preţurilor acestor valute pe piaţa interbancară.
Competenţe funcţionale:
 • fundamentarea teoretică a pârghiilor de intervenţie la nivel macroeconomic;
 • deprinderea abilităţilor de a utiliza tehnici şi metode de finanţare;
 • identificarea setului de strategii de finanţare externă şi a modului de penetrare pe pieţele internaţionale care oferă cele mai bune condiţii;
 • înţelegerea rolului, a modului de acţiune şi a efectelor liberalizării, de către România, a mişcărilor de capital, prin declararea la 1 septembrie 2006, a leului drept monedă deplin convertibilă;
 • realizarea unei analize cantitative şi analitice a problemelor financiare, privite în context european
 • capacitatea utilizării unui instrumentar de colectare, organizare, prezentare, prelucrare, interpretare şi analiză a informaţiei statistice din mediul financiar-bancar, instrumentar care poate fi mai simplu sau mai sofisticat, în funcţie de calitatea informaţiei pe care doresc să o obţină şi de timpul de care dispun masteranzii;
 • însuşirea esenţei şi utilităţii analizei fundamentale şi tehnice a pieţei valorilor mobiliare;
 • identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor fiscale la nivelul entităţilor corporatiste şi al celor bancare, în context european; – realizarea unei analize a performanţelor şi riscurilor din domeniul bancar;
 • utilizarea tuturor formelor de plasament de capital şi a strategiilor corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor corporaţiilor sau ale entităţilor bancare – deprinderea tehnicilor de control, supervizare şi auditare în instituţii financiare, în contextul unei guvernanţe corporatiste
 • utilizarea tehnicilor asistate de calculator pentru realizarea operaţiunilor bancare (e_transfers, ATM operations, e_cards, Self-Service Banking, Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking)
 • utilizarea bazelor de date şi a limbajului SQL în general.
 • implementarea şi utilizarea sistemelor integrate ERP (Enterprise resource planning), cu accent mai ales pe utilizarea CRM (Customer relationship management).
 • utilizarea aplicaţiilor de inteligenţă artificială, respectiv a sistemelor expert.
 • implementarea şi utilizarea sistemelor de securitate în reţelele intranet.
 • deprinderea de către cursanţi a tehnicilor de gestiune a informaţiilor economice şi a tipurilor de piaţă după natura informaţiei.
Competenţe personale:
 • gestiunea unui proces decizional şi a oricărei planificări strategice care implică riscuri, din considerente legate de uniprezența riscului, atât în mediul bancar cât şi în viaţa de zi cu zi;
 • însuşirea de către masteranzi a tehnicilor şi strategiilor de comunicare bancară, în situaţii normale şi de criză, şi elaborarea unui proiect de fluidizare a comunicării bancare, precum şi pregătirea cursanţilor pentru studii doctorale;
Competenţe generale:
 • dobândirea de către cursanţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei comunicări eficiente în organizaţiile bancare, în vederea consilierii;
 • formarea abilităţilor necesare comunicării, îndeosebi în mediul de afaceri, pentru prevenirea crizelor de comunicare şi imagine, dar şi pentru gestionarea lor;
 • dobândirea competenţelor în comunicarea economică şi în manevrarea informaţiilor economice, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • înţelegerea şi conştientizarea importanţei implementării sistemelor informatice integrate în întreprinderi şi a securităţii datelor şi informaţiilor pe care le gestionează;
 • Însuşirea tehnicilor eficiente de comunicare în domeniul financiar-bancar.

Gestiunea financiară a afacerilor

Durata studiilor: 2 ani;

Programul de studii universitare de masterat „Gestiunea financiară a afacerilor” (GFA) aparţine domeniului de licenţă „Finanţe” şi se încadrează ciclului II universitar, în domeniul de masterat „finanţe”, specializarea „Gestiunea financiară a afacerilor”. Domeniul de licenţă în cadrul căruia funcţionează studiile universitare ale acestui masterat a fost acreditat prin Legea nr. 136 din 2005, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 434 din 20 mai 2005.

La elaborarea Programului masteral s-au respectat dispoziţiile legale privind învăţământul şi statutul personalului didactic, organizarea studiilor universitare, organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, precum şi Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă.

Programul de studii de masterat este organizat de către Departamentul de Studii Masterale în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice.

Programul de masterat „Gestiunea financiară a afacerilor” se adresează următoarelor grupuri ţintă:

 • absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de licenţă, care doresc dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul financiar;
 • oameni de afaceri, absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de licenţă care doresc să beneficieze de cunoştinţe legate de domeniul financiar, în scopul unei mai bune gestionări a propriilor afaceri, precum şi a celor încredinţate de angajatori prin funcţiile de răspundere pe care le au.

Misiunea programului de masterat GFA este formarea de profesionişti în domeniul financiar, la standarde internaţionale, prin promovarea de studii de masterat flexibile şi inovative. GFA asigură o cunoaştere de bază a cadrului conceptual şi practic al domeniului financiar, GFA oferă pregătirea integrată, prin curricula interdisciplinară, cu scopul de a deprinde cursanţii cu abilităţi reale de soluţionare cu succes a problematicilor financiar, GFA conduce la pregătirea unor specialişti competenţi, creativi, capabili a derula în mod autonom activităţi financiare şi de plasamente. GFA contribuie la înţelegerea şi stăpânirea cunoştinţelor de management şi a celor privind noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii aferente domeniului studiat. Prin toate acestea GFA facilitează dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul financiar.

Obiectivele specifice programului propus îşi găsesc reflectarea în dobândirea de abilităţi care să conducă la dezvoltarea capacităţii practice de realizare a misiunii, la dezvoltarea şi perfecţionarea profesională continuă, la facilitarea integrării euro-atlantice a specialistului român în domeniul financiar, la utilizarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele studiate şi valorificarea publicaţiilor din domeniu, la formarea unor specialişti în domeniu, cu o capacitate rapidă de reacţie, care să facă faţă mediului concurenţial actual, la promovarea calităţii şi eficienţei procesului educaţional.

Competenţele dobândite în urma absolvirii GFA se pot grupa în patru mari grupe:
Competenţe cognitive (cunoştinţe):
 • dobândirea fundamentelor teoretice cu implicaţii practice din domeniul financiar, fiscal care stau la baza mecanismelor ce imprimă dinamism şi inovaţie în mediul de afaceri;
 • cunoaşterea principalelor probleme macroeconomice legate de moneda şi fluxurile monetare precum şi a instrumentelor de intervenţie monetară în economie;
 • utilizarea în mod adecvat a conceptelor legate de sistemele informatice în întreprinderi;
 • formarea unei imagini complete a finanţelor internaţionale –publice şi private– şi însuşirea cât mai adecvată a instrumentelor teoretice şi operaţionale ale componentelor de bază ale finanţelor internaţionale;
 • dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi practice în formularea şi adoptarea unor decizii, la însuşirea unor metode economice de fundamentare a preţurilor de ofertă, la conceperea unor strategii şi tactici pe linie de preţuri.
Competenţe funcţionale:
 • fundamentarea teoretică a pârghiilor de intervenţie la nivel micro şi macroeconomic;
 • interpretarea economiei ca un sistem complex la baza căruia se află şi indicatorii monetari;
 • deprinderea abilităţilor de a utiliza tehnici şi metode de finanţare externă, adaptate specificului activităţii societăţilor comerciale potenţial beneficiare;
 • identificarea setului de strategii de finanţare externă şi a modului de penetrare pe pieţele internaţionale care oferă cele mai bune condiţii;
 • realizarea unei analize cantitative şi analitice a problemelor monetare, privite în context european;
 • capacitatea utilizării unui instrumentar de colectare, organizare, prezentare, prelucrare, interpretare şi analiză a informaţiei statistice din mediul financiar-bancar, instrumentar care poate fi mai simplu sau mai sofisticat, în funcţie de calitatea informaţiei pe care doresc să o obţină şi de timpul de care dispun masteranzii;
 • realizarea unei analize a performanţelor, poziţiei financiare a firmei în contextul obţinerii sau acordării unei finanţări;
 • deprinderea tehnicilor de control, supervizare şi auditare în instituţii financiare, în contextul unei guvernanţe corporatiste;
 • utilizarea tehnicilor asistate pe calculator precum şi a bazelor de date;
 • utilizarea aplicaţiilor de inteligenţă artificială, respectiv a sistemelor expert;
 • implementarea şi utilizarea sistemelor de securitate în reţelele intranet;
 • deprinderea de către cursanţi a tehnicilor de gestiune a informaţiilor economice şi a tipurilor de piaţă după natura informaţiei.
Competenţe personale:
 • gestiunea unui proces decizional şi a oricărei planificări strategice care implică riscuri, din considerente legate de uniprezenta riscului în mediul de afaceri;
Competenţe generale:
 • formarea abilităţilor necesare comunicării, îndeosebi în mediul de afaceri, pentru prevenirea crizelor de comunicare şi imagine, dar şi pentru gestionarea lor;
 • dobândirea competenţelor în comunicarea economică şi în manevrarea informaţiilor economice, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • înţelegerea şi conştientizarea importanţei implementării sistemelor informatice integrate în întreprinderi şi a securităţii datelor şi informaţiilor pe care le gestionează.

Pentru atingerea obiectivelor, programul de masterat propus conţine şi o componentă de cercetare individuală, vocaţională, care constă în posibilitatea participării cursanţilor la derularea unor proiecte de cercetare, în Centrul de Studii al Universităţii.

Rezultatele acestor activităţi pot fi prezentate în cadrul unui simpozion al masteranzilor Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş.

Colectivul de cadre didactice, implicat în realizarea acestui program de masterat, prin nivelul de pregătire profesională atins şi, totodată, prin preocupările ştiinţifice actuale, constituie garanţia unui proces de învăţământ de calitate, cu impact real asupra participanţilor şi, mai ales, asupra evoluţiei lor profesionale viitoare.

DOMENIUL – ŞTIINŢE JURIDICE

Proceduri judiciare şi profesii liberale

Durata studiilor: un an

Programul de studii universitare de masterat „Proceduri judiciare şi profesii liberale” aparţine domeniului de licenţă „drept” şi se încadrează ciclului II universitar în domeniul fundamental de masterat „ştiinţe juridice”.

Domeniul de licenţă, în cadrul căruia funcţionează studiile universitare ale acestui masterat (Drept), a fost acreditat prin Legea nr. 136 din 2005 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 434 din 20 mai 2005).

Programul de studii de masterat este organizat în cadrul Departamentului de Studii Masterale.

La organizarea şi funcţionarea programului de studii de masterat colaborează Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş.

Grupurile ţintă ale Programului masteral „Proceduri judiciare şi profesii liberale”

sunt reprezentate de următoarele categorii de persoane:

 • absolvenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi ai altor facultăţi de drept din judeţul Mureş şi judeţele limitrofe care doresc să asceadă la funcţia de judecător, notar, executor judecătoresc, avocat, mediator sau consilier juridic şi să se angajeze, ca atare, în sistemul judiciar din România, instituţiile Uniunii Europene ori statele membre UE;
 • judecătorii, notarii, executorii judecătoreşti, avocaţii, mediatorii şi consilierii juridici din judeţul Mureş şi judeţele limitrofe acestuia, aflaţi în exercitarea profesiei, conform reglementărilor în vigoare, care urmăresc aprofundarea studiilor juridice ori au preocupări în domeniul cercetării juridice;
 • alte persoane cu studii juridice, angajate sau nu în cadrul autorităţilor ori instituţiilor publice din judeţul Mureş şi judeţele limitrofe acestuia, care urmăresc să ocupe o funcţie ce implică studii juridice aprofundate.
Valorile şi obiectivele specifice:

Absolvenţii programului de studii masterale „Proceduri judiciare şi profesii liberale” vor fi specialişti capabili să ocupe şi să exercite, în condiţii de performanţă, conform cerinţelor reglementărilor interne şi europene din domeniu, atribuţiile funcţiilor de judecător, arbitru, mediator, procuror, notar public, avocat, consilier juridic, executor judecătoresc şi alte funcţii care presupun studii juridice aprofundate, precum şi să genereze şi să menţină un ansamblu de relaţii adecvate cu părţi interesate, cu mediul socio-juridic românesc şi internaţional, aflat într-o dinamică fără precedent, determinată, mai ales, de necesitatea compatibilizării legislaţiei interne a României cu reglementările europene.

Competenţele dobândite:

Masteranzii programului „Proceduri judiciare şi profesii liberale” vor dobândi următoarele competenţe:

Competenţele cognitive,

care privesc cunoaşterea temeinică şi aprofundată a reglementărilor interne şi europene referitoare la:

 • procedurile jurisdicţionale civile şi comerciale speciale;
 • procedurile jurisdicţionale pentru minori şi familie;
 • procedura arbitrajului privat;
 • procedurile notariale şi exercitarea profesiei de notar;
 • organizarea activităţii de mediere a conflictelor de interese în domeniul dreptului;
 • organizarea activităţii avocaţiale;
 • organizarea activităţii execuţionale.
Competenţele funcţionale,

care vizează exercitarea în condiţii de legalitate, performanţă şi moralitate a atribuţiilor de:

 • judecător sau arbitru ori mediator, pentru soluţionarea pe cale judecătorească, respectiv arbitrală sau a medierii, a litigiilor civile sau comerciale;
 • judecător, pentru soluţionarea cauzelor cu minori sau de familie;
 • procuror, pentru respectarea legii şi a intereselor generale ale societăţii, precum şi a unor categorii de persoane (minore, interzise judecătoreşte, dispărute), în cadrul activităţii judiciare de soluţionare a litigiilor de drept privat;
 • notar public, pentru desfăşurarea procedurilor şi întocmirea actelor notariale;
 • avocat (sau consilier juridic), pentru reprezentarea sau asistarea părţilor în judecată;
 • executor judecătoresc, pentru punerea în executare silită a titlurilor executorii;
 • funcţionar public, cu sarcini de asigurare a respectării legii în diverse domenii de activitate.
 • Competenţe care privesc cunoaşterea temeinică şi aprofundată a reglementărilor interne şi europene referitoare la procedurile jurisdicţionale civile şi comerciale speciale, jurisdicţii pentru minori şi familie, procedura arbitrajului privat, organizarea activităţii de mediere a conflictelor de interese în domeniul dreptului, organizarea activităţii avocaţiale şi execuţionale;

Exercitarea în condiţii de legalitate, performanţă şi moralitate a atribuţiilor de judecător sau arbitru ori mediator, notar public, avocat sau consilier juridic, funcţionar public. 

DOMENIUL – PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Asigurarea calităţii învăţământului  

Durata studiilor: 2 ani

Ca urmare a tendinţei de descentralizare a sistemului educaţional în domeniile financiar, curricular şi al resurselor umane, managerul şcolar (includem aici funcţiile de conducere specificate în Statutul Personalului Didactic) va avea o autoritate decizională sporită, dar şi o răspundere deosebită faţă de şcoală şi clienţii acesteia – elevii, părinţii şi comunitatea în ansamblul ei.

Se realizează, astfel, o transformare a directorului de unitate şcolară dintr-un simplu administrator într-un manager şi într-un adevărat lider al comunităţii educaţionale locale. Astfel, activitatea acestuia nu se mai poate realiza pe baza calităţilor native şi a experienţei „de predare”, ea trebuind a fi susţinută printr-o formare direct şi explicit profesionalizanta: pregătirea managerială nu poarte fi considerată ca o simplă „perfecţionare”, ci înţeleasă ca o adevărată schimbare de profesiune.

Răspunzând nevoii imediate de profesionalizare a managerilor actuali şi viitori din sistemul educaţional din România, caracteristică definitorie a Masteratului de Asigurarea calităţii învăţământului o reprezintă relaţia dintre teorie şi practică – provocarea noilor experienţe, folosirea acestora, exerciţii şi simulări, practică managerială – având la bază principalele orientări teoretice actuale şi asigurând o pregătire comprehensivă orientată spre practică.

Masteratul de Asigurarea calităţii învăţământului se adresează următoarelor categorii de public ţintă:
 • directorilor de şcoli şi de licee;
 • administratorilor din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar;
 • funcţionarilor din administraţia locală responsabili cu probleme de educaţie;
 • absolvenţilor de învăţământ superior interesaţi de probleme educaţionale;
 • consultanţilor educaţionali.
            Competetele dobândite în urma absolvirii Masteratului în Asigurarea Calităţii sunt:
Competenţe cognitive (cunoştinţe):
 • dobândirea fundamentelor teoretice cu implicaţii practice din domeniul managementului calităţii în învăţământ care stau la baza mecanismelor ce imprimă dinamism şi inovaţie în mediul educaţional;
 • analiza stării actuale şi a experienţei instituţiilor româneşti cu privire la asigurarea calităţii în învăţământ;
 • – definirea conceptelor fundamentale proprii sistemelor de asigurare a calităţii la nivel instituţional şi naţional;
 • stabilirea priorităţilor, a structurilor instituţionale şi a etapelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
 • stabilirea funcţiunilor şi responsabilităţilor în cadrul structurilor instituţionale, instruirea specifică a persoanelor investite cu responsabilitate;
 • caracterizarea statutului epistemologic al TMC; determinarea locului TMC în sistemul ştiinţelor pedagogice;
 • definirea şi caracterizarea principalelor categorii de concepte curriculare;
 • asamblarea conceptelor într-un limbaj ştiinţific coerent şi utilizarea lui adecvată în comunitatea profesională;
 • explicarea şi demonstrarea legitimităţii principiilor şi normelor metodologice ce stau la bază: selecţiei, definirii şi clasificării obiectivelor educaţionale; derivării, selecţiei şi organizării pedagogice a conţinuturilor, alocării şi organizării timpului de instruire, structurării metodelor de proiectare curriculară; strategiilor de implementare a inovaţiilor curriculare; modelelor de evaluare;
 • aprecierea meritelor şi limitelor diferitelor modele de proiectare curriculară;
 • analiza şi evaluarea politicilor şi reformelor curriculare naţionale, europene şi transeuropene; identificarea problemelor critice şi a principalelor tendinţe de evoluţie;
 • definirea şi clasificarea obiectivelor educaţionale potrivit metodologiilor corespunzătoare;
 • dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor despre formarea continuă a cadrelor didactice;
 • însuşirea metodelor specifice de educaţie a adulţilor;
 • familiarizarea cu problemele specifice formării agenţilor educaţionali rurali;
 • asimilarea unor deprinderi practice privind problematica conducerii organizaţiilor şcolare, modalităţilor de motivare a personalului didactic şi a elevilor, de comunicare cu cadrele didactice şi elevii, de rezolvare a conflictelor şi relaţionare corectă, de combatere a stresului profesional şi şcolar;
 • iniţiere în analiza comparativă a politicilor educaţionale instituţionale, naţionale şi internaţionale;
 • formarea competenţelor de proiectare şi realizare a unei cercetări pedagogice la nivel empiric;
 • cultivarea unor cunoştinţe şi deprinderi solide în domeniul managementului proiectelor;
 • familiarizarea cu principalele surse de finanţare în domeniul managementului proiectelor educaţionale;
 • asimilarea principalelor etape pe care le parcurg orice proiect (denumite şi ciclurile de viaţă ale proiectelor) – conceperea; planificarea/dezvoltarea ideii de proiect, declanşarea proiectului/formarea echipei, derularea/execuţia, monitorizarea, închiderea;
 • surprinderea legăturii între sistemul tradiţional de predare şi cel modern, îmbinarea celor două fiind varianta optimă a învăţămîntului actual;
 • realizarea trecerii de la metodologia centrată pe profesor, ca factor catalizator al procesului de învăţare, la cea care-l aduce în centrul atenţiei pe elev;
 • interpretarea şi analizarea principalelor metode didactice;
 • dezvoltarea unei concepţii cristalizate şi moderne privind natura, funcţiile şi limitele EPS/E;
 • caracterizarea, interpretarea şi evaluarea principalelor teorii EPS/E;
 • descrierea, interpretarea şi utilizarea metodelor reprezentative de evaluare şi a tehnicilor aferente;
 • descoperirea particularităţilor de organizare a activităţii în fiecare sistem alternativ de instruire;
 • asimilarea principalelor teorii şi modele ale învăţării;
 • cunoaşterea principalelor tipuri de situaţii critice întâlnite în aria educaţională;
 • utilizarea în mod adecvat a conceptelor legate de sistemele e-Learning şi software educaţional;
 • însuşirea unui limbaj pragmatic, prin intermediul căruia să descrie, să modeleze, să optimizeze şi să comunice componentele şi întregul unui sistem e-Learnig;
 • utilizarea sistemelor expert în crearea „profesorului virtual”.
Competenţe funcţionale:
 • elaborarea unui ghid pentru proiectarea şi implementarea procedurilor de asigurare a calităţii în învăţământ;
 • elaborarea de proiecte curriculare de diferite tipuri (schiţe de planuri şi programe, module de manuale, pachete de învăţare) valorificând principalele modele de design curricular: modelul planficarii raţionale, modelul procesual, modelul situaţional etc.;
 • evaluarea principalelor produse curriculare utilizând variate modele de evaluare: evaluarea centrată pe obiective, evaluarea centrată pe decizii, evaluarea bazată pe judecată de expert, evaluarea cu oponent etc.;
 • adoptarea de decizii privind selecţia manualului şcolar şi a analizelor curriculare;
 • aplicarea principalelor tehnici ce stau la baza învăţării la vârstă adultă şi a tehnicilor de formare şi dezvoltare a muncii în echipă;
 • utilizarea tehnicilor de elaborare a proiectelor de formare profesională a agenţilor educaţionali;
 • iniţierea unor investigaţii şi aplicaţii specifice psihologiei organizaţionale, formarea unor deprinderi practice de investigare în mediul organizaţional şcolar şi punerea bazelor în vederea creării premiselor dezvoltării unor aplicaţii eficiente, fundamentate ştiinţific pentru oferirea de soluţii pertinente în domeniul organizaţional şcolar;
 • construire a unor instrumente de diagnoză şi intervenţie în domeniul şcolar, în funcţie de cerinţele formulate;
 • elaborarea unor studii de impact ale schimbărilor în educaţie;
 • asistarea proiectării unor strategii educaţionale sectoriale;
 • exersarea capacităţii de utilizare a computerului în prelucrarea informaţiilor statistice şi a celor de interpretare a informaţiilor;
 • iniţiere în elaborarea proiectelor de finanţare educaţionale;
 • formarea unor abilităţi şi deprinderi de conducere a unui proiect de finanţare;
 • abilitare în iniţierea, redactarea, derularea şi finalizarea unui proiect managerial;
 • conceperea şi utilizarea strategiilor didactice în care elevii să fie participanţi activi în procesul învăţării;
 • descoperirea caracterului formativ al noilor metode didactice şi condiţiilor pentru succesul activităţii didactice (consecinţe şi pentru practică pedagogică );
 • formarea abilităţilor necesare planificării şi conducerii studiilor evaluative;
 • însuşirea şi valorificarea tehnicilor de elaborare a raportului de evaluare;
 • aplicarea principalelor tehnici care stau la baza învăţării şcolare în diverse sisteme alternative;
 • exersarea principalelor modalităţi de evaluare utilizate în sistemele alternative;
 • implementarea unor modalităţi optime de gestionare a situaţiilor critice specifice clasei de elevi;
 • implementarea şi utilizarea sistemului e-Learning Moodle;
 • implementarea şi utilizarea de software educaţional, respectiv laboratoare virtuale, simulatoare;
 • implementarea şi utilizarea sistemelor de videoconferinţă.
Competenţe personale:
 • integrarea conceptelor, normelor şi strategiilor fundamentale ale managementului calităţii în sistemul de valori profesionale şi personale ale cursantului;
 • formarea gândirii metaevaluative;
 • atitudini responsabile faţă de profesiunea didactică;
 • receptivitatea la inovaţiile din sfera educaţiei;
 • interes pentru şi participarea la perfecţionarea continuă;
 • construcţia de proiecte pentru propria dezvoltare profesională şi personală;
 • formarea şi dezvoltarea unor atitudini civice europene;
 • înţelegerea rolului şi locului pe care fiecare îl are în dezvoltarea coinității căreia îi aparţine, atât profesionale cât şi sociale;
 • înţelegerea rolului pe care fiecare îl are în dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere;
 • dezvoltarea unor competenţe de operare pe calculator;
 • formarea unor competenţe de comunicare eficientă;
 • înţelegerea şi conştientizarea importanţei implementării şi utilizării sistemelor e-learnig.
Competenţe generale:
 • dobândirea de către cursanţi a unei imagini de ansamblu privind legătura educaţiei în societate;
 • deprinderea cursanţilor cu tehnici de conducere organizaţională şi de asigurare a calităţii în educaţie;
 • dobândirea de către cursanţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei comunicări eficiente în organizaţiile şcolare;
 • formarea abilităţilor necesare comunicării, îndeosebi în mediul educaţional, pentru prevenirea crizelor de comunicare şi imagine, dar şi pentru gestionarea lor;
 • dobândirea competenţelor în comunicarea pedagogică în vederea îmbunătăţirii performanţelor educaţionale;
 • formarea unei imagini prospective a educaţiei. 

Managementul resurselor umane 

Durata studiilor: 2 ani

            Programul de studii universitare de masterat „managementul resurselor umane” aparţine domeniului de licenţă „psihologie” şi se încadrează ciclului II universitar în domeniul de masterat „psihologie”. Scopurile programului sunt formarea şi abilitarea unor specialişti în:

 • diagnoza oganizațională şi intervenţia organizaţională;
 • evaluarea cantităţii, calităţii şi eficienţei resurselor umane ale organizaţiilor;
 • asigurarea asistenţei şi consilierii psihologice a managerilor;
 • elaborarea şi implementarea programelor ameliorative sau de dezvoltare planificată a persoanelor şi organizaţiilor.

Principalele grupuri ţintă avute în vedere pentru înfiinţarea Masteratului sunt:

 • absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior interesaţi în ocuparea unor poziţii de conducere în cadrul unor diverse firme, companii naţionale / multinaţionale;
 • managerii firmelor (de diverse dimensiuni) interesaţi în perfecţionare managerială;
 • potenţialii promotori ai diferitelor instituţii, interesaţi în promovarea de proiecte (regionale, naţionale, europene);
 • specialişti în domeniul resurselor umane, dornici să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu şi de promovarea metodelor moderne de administrare a companiilor;
Competenţe dobândite  în urma absolvirii Masteratului în Managementul resurselor umane sunt:
Competenţe cognitive:
 • cunoştinţe fundamentale în formarea conducerea şi consolidarea a echipei de muncă;
 • însuşirea unor competenţe teoretice legate de mediile de viaţă naturale, tehnicile de adaptare la factorii de mediu, metodele de îmbunătăţire a performanţelor personale şi de grup prin activităţi în mijlocul naturii;
 • noţiuni fundamentale şi modele explicativ-interpretative ale psihologiei carierei în baza cărora să abordeze actul evaluării, orientării şi consilierii carierei atât în organizaţii cât şi individual;
 • cunoaşterea instrumentarului de cercetare, a testelor psihologice folosite în domeniul industrial organizaţional;
 • cunoaşterea de elemente particulare şi specifice principalelor paradigme ale ştiinţei comunicării;
 • cunoaşterea profilul mentalităţii româneşti şi rolului mentalităţilor în devenirea spiritului uman, individual şi colectiv;
 • cunoaşterea conceptelor fundamentale ale istoriei mentalităţilor, definirea mentalităţilor;
 • cunoaşterea caracteristicilor mentalului colectiv;
 • cunoaşterea principalelor reglementări juridice interne şi internaţionale care reglementează raporturile de muncă;
 • aprofundarea principalelor strategii de cercetare în psihologie organizaţională;
 • cunoaşterea unor metode şi tehnici de cercetare a activităţii organizaţiilor internaţionale;
 • familiarizarea cu noţiuni de baza privind importanţa, motivele schimbării şi modul de implementare a schimbării;
 • aprofundarea noţiunilor teoretice privind aspecte importante a organizaţiei: comunicare, conflict, conducere, motivare, conducere, stres, muncă eficientă;
 • cunoaşterea principiilor generale de testare şi intervenţie organizaţională;
 • cunoaşterea noţiunilor de baza: stare de bine, sănătate / boală, normal / patologic;
 • asimilarea noţiunilor de bază privind selecţia profesională, testul psihologic, problematica predictiei reuşitei profesionale viitoare.
Competenţe funcţionale:
 • tehnicilor integrate în evaluarea psihologică;
 • dobândirea unor abilităţi practice în implementarea proiectelor de prevenţie şi intervenţie pe teme de sănătate organizaţională – dobândirea unor modalităţi de rezolvare creativă a problemelor din cadrul echipei;
 • însuşirea metodelor de îmbunătăţire a performanţelor personale şi de grup prin activităţi în mijlocul naturii și activităţi outdoor – însuşirea metodelor şi tehnicilor de cercetare a activităţii organizaţiilor internaţionale;
 • dezvoltarea capacităţilor de a observa, analiza şi sistematiza dinamica relaţiilor internaţionale în lumea contemporană;
 • însuşirea tehnicilor de evaluare a caracteristicile personale relevante pentru carieră şi modele decizionale în alegerea profesiei;
 • dezvoltarea abilităţilor de proiectare a unor programe eficiente de consiliere şi orientare în carieră;
 • formarea conduitelor şi formarea abilităţilor intelectuale pentru comunicare şi a capacităţii de persuasiune;
 • însuşirea tehnicilor de diagnoză ale mentalului colectiv având drept criterii angajaţi/angajatori în funcţie de marile domenii ale activităţilor sociale; profesiuni; sector public/privat şi modalităţile lor de manifestare;
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a relaţiilor publice;
 • dobândirea de deprinderi şi abilităţi ce sunt necesare unei mai bune comunicări în instituţiile publice şi cele private;
 • însuşirea tehnicilor şi strategiilor de comunicare specifice (tradiţionale şi moderne);
 • formarea abilităţilor intelectuale pentru interpretarea principalelor reglementări juridice interne şi internaţionale – aplicarea practică a acestor reglementări în contextul muncii;
 • asimilarea unor metode statistice avansate de prelucrarea datelor;
 • dezvoltarea unor deprinderi practice în realizarea de studii, cercetări şi de elaborare de teste proprii;
 • dezvoltarea capacităţii lor de a observa, analiza şi sistematiza dinamica relaţiilor internaţionale în lumea contemporană;
 • aprofundarea unor tehnici de diagnoză organizaţională şi de planificare şi implementare a schimbării organizaţionale;
 • formarea a unor deprinderi practice în realizarea schimbării organizaţională;
 • formarea unor deprinderi practice privind utilizarea unor instrumente specifice de diagnoză şi intervenţie a organizației;
 • realizarea unor studii practice cu privire la instrumentarul dobândit;
 • formarea deprinderilor în realizarea de proiecte practice de prevenţie şi intervenţie pe diferite teme de sănătate cu impact organizaţional: alcoolul în organizaţie, stresul profesional, bolile profesionale;
 • formarea unor abilităţi practice constând în întocmirea scalelor de evaluare, colectarea datelor şi interpretarea acestora;
 • aplicarea practică a metodelor de evaluare corespunzătoare postului şi scopului stabilit;
 • alcătuirea unor baterii de selecţie pentru diferite funcţii şi meserii formarea unor abilităţi practice de utilizare şi interpretare a probelor psihologice (teste, chestionare, experimente);
 • formarea unor abilităţi practice de utilizare şi interpretare a probelor psihologice (teste, chestionare, experimente)
Competenţe personale;
 • dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de managementul şi automanagementul carierei;
 • valorificarea optimă a propriului potenţial de învăţare;
 • formarea unui sistem de norme şi valori indispensabil înţelegerii procesului de elaborare şi aplicare a politicilor publice;
 • să opereze judecaţi de valoare cu privire la procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice;
 • dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de stilul de viaţă şi sănătate.

Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie 

 

Reacreditare 1 Master: “ Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie”, pentru specialitatea Psihologie clinica

Durata studiilor: 2 ani

Programul de studii universitare de masterat „Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie” aparţine domeniului de licenţă „Psihologie” şi se încadrează ciclului II universitar în domeniul de masterat „Psihologie”.

Programul asigură aprofundarea pregătirii unor categorii profesionale (psihologi, psihopedagogi, medici, etc.) în domenii de cercetare şi aplicative ale psihologiei, în conformitate cu cerinţele impuse de contextul profesional reglementat pe plan naţional şi european.

 • misiune:

Ne propunem creşterea gradului de specializare, imperios necesară în condiţiile reducerii perioadei de pregătire universitară, constituirea unei oferte mai variate şi atractive, atât pentru absolvenţii noştri, cât şi pentru cei ai altor facultăţi.

Masterul îşi propune să integreze şi discipline specifice altor ştiinţe, care interacţionează cu psihologia.

Atragerea potenţialilor masteranzi şi asigurarea pregătirii acestora în concordanţă cu cerinţele impuse de piaţa muncii şi dorinţa de a ne impune prin criteriul calităţii.

Obiective generale:
 • perfecţionarea tehnicilor şi metodelor de consiliere şi psihoterapie, că domenii extrem de importante ale cunoaşterii şi practicii psihologice;
 • prezentarea direcţiilor şi tendinţelor actuale în psihologie în ceea ce priveşte aspectele teoretice şi practice, în domenii particulare ale psihologiei;
 • aplicabilitatea teoriilor din domeniul clinic în practică psihologică;
Grupurile ţintă:
 • grupurile ţintă sunt constituite din absolvenţii de studii superioare, în special studenţii Facultăţii de Psihologie, Psihopedagogie Specială, Medicină, Sociologie şi Asistenţă Socială.
Valorile:
 • adecvarea programelor propuse la cerinţele actuale ale pieţei muncii, calitatea sistemului de transmitere a informaţiilor, competenţele pe care le oferă şi pregătirea/specializarea psihologilor care activează în sistemul clinic;
 • oferta de discipline care asigură o aprofundare a cunoştinţelor în domeniul clinic, calitatea procesului de predare, programul adaptat cursanţilor şi tehnicile moderne utilizate în predare.
Obiective specifice:
 • abordarea noţiunilor întâlnite în patologia tulburărilor psihice, prin evidenţierea aspectelor specifice, diferenţiale şi globale ale etiologiei psihiatrice;
 • cunoaşterea fundamentului conceptual al diagnozei psihopatologice a copilului şi adolescentului;
 • cunoaşterea principalelor metode şi tehnici psihoterapeutice centrate pe copil şi pe familia perturbată;
 • prezentarea unor programe de intervenţie care să amelioreze consecinţele problemei copilului, ţinând cont de specificul traseului de dezvoltare pe care acesta îl parcurge;
 • formarea deprinderilor fundamentale de asistare a clientului;
 • aprofundarea caracteristicilor specifice fiecărui tip de intervievare;
 • însuşirea şi consolidarea principalelor tehnici de consiliere;
 • instrumentarea cu noi tehnici de intervenţie în domeniul psihoterapiei, prin prezentarea unui sistem de intervenţie non-normativ şi non-patologizant care aparţine şcolii de la Palo Alto, promovat în Europa prin Institutul Gregory Bateson din Belgia, aplicabil în domeniul clinic;
 • responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap că cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa; acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă; persoane cu handicap; asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor afectate de violenţă în familie, în vederea dezvoltării fiecărui membru al familiei într-un mediu lipsit de violenţă; realizarea accesului la îngrijiri de sănătate mintală de o calitate rezonabilă; creşterea calităţii vieţii;
 • cunoaşterea particularităţilor sindromului deficitului de atenţie şi hiperactivitate pe diverse categorii de vârstă; realizarea diagnosticului diferenţial cu alte tulburări de tip pervaziv; crearea unui plan de intervenţie particularizat;
 • cunoaşterea modalităţilor de intervenţie psihoterapeutică în situaţiile suferinţelor psihice la copil şi adolescent prin tehnici specifice în terapia adultului şi a familiei;
 • cunoaşterea modalităţilor de ameliorare a comunicării; însuşirea şi experimentarea modalităţilor de dezamorsare a conflictelor;
 • identificarea principalelor modele ale învăţării şi a rolului acestora în formele de consiliere; dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte învăţarea şi experienţă mediată; cunoaşterea şi elaborarea de metode de consiliere pornind de la stilurile de învăţare;
 • familiarizarea cu principalele teme şi concepte legate de sistemele e-learning şi software educaţional, punându-se accent atât pe partea teoretic-comunicaţională, viziune, integrarea în reţele, integrarea cu alte sisteme informatice, acces, platforme e-learning şi software educaţional, profesorul virtual, video-elearning, conferinţe electronice, etc, cât şi pe cea pragmatică, respectiv pe aplicaţii e-learning (Moodle), pe software educaţional, laboratoare virtuale, simulatoare (Celestia), etc. şi accesul la biblioteci electronice şi modalităţi de creare a acestora;
 • realizarea transferului de cunoştinţe în practică prin folosirea unor softuri statistice consacrate în acest domeniu: SPSS, StatView;
 • structurarea cunoştinţelor în condiţiile unor lucrări practice de teren şi laborator prin respectarea structurii unei lucrări ştiinţifice recomandată de Asociaţia Psihologilor Americani (APA);
 • asimilarea tehnicilor de intervenţie pentru disfuncţionalităţile la nivel cognitiv, comportamental şi biologic;
Competenţe:
 • dobândirea capacităţilor de evaluare şi intervenţie terapeutică a copiilor şi adolescenţilor aflaţi în impas psihopatologic, a celor cu tulburări de comportament, precum şi a familiilor acestora;
 • dezvoltarea deprinderilor fundamentale de asistare; dezvoltarea deprinderilor fundamentale de influenţare;
 • aptitudini de co-intervenţie în psihoterapie prin abordarea unei poziţii de coterapeut în relaţia cu pacientul, respectând poziţia acestuia şi viziunea lui despre lume; familiarizarea cu tehnici de intervenţie care pun accentul pe paradox , metaforă şi depistarea problemelor de suferinţă care apar în cadrul interacţiunilor;
 • abilitatea de a aplică principii, metode, instrumente şi tehnici specifice logoterapiei şi analizei existenţiale;
 • capacitatea de generare şi menţinere a unui ansamblu de relaţii adecvate cu toate părţile implicate în derularea programelor de intervenţie în gestionarea situaţiilor de criză;
 • capacitatea de a investiga performanţele perceptiv-motrice, atenţionale, mnezice şi verbale la copiii cu deficit de atenţie şi hiperactivitate; utilizarea metodologiei de diagnoză şi intervenţie în cazul copiilor cu sindromul deficitului de atenţie şi hiperactivitate;
 • formarea şi dezvoltarea aptitudinii de a comunica eficient cu clientul; dezvoltarea abilităţii de acordare a ajutorului în cadrul abordării de tip non-directiv; dezvoltarea capacităţii empatice şi a congruentei între limbajul verbal şi cel nonverbal; însuşirea antrenamentului asertiv;
 • implementarea sistemelor e-learning; implementarea şi utilizarea de software educaţional, respectiv laboratoare virtuale, simulatoare; implementarea şi utilizarea sistemelor de videoconferinţă.

DOMENIUL – GEOGRAFIE

Resurse turistice şi protecţia mediului

Durata studiilor: un an / 2 ani;

Programul de studii universitare de masterat „Resurse turistice şi protecţia mediului ” aparţine domeniului de licenţă „geografie ” şi se încadrează ciclului II universitar în domeniul de masterat „geografia turismului”.

Programul de studii de masterat este organizat în cadrul Departamentului de Studii Masterale. Dat fiind faptul că acesta reprezintă o formă avansată a studiilor universitare actuale în funcţionarea programului de studii de masterat colaborează Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Acest tip de învăţământ pluridisciplinar se adresează absolvenţilor învăţământului superior care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în domeniul resurselor turistice şi al protecţiei mediului înconjurător indiferent de specializarea lor iniţială:

 • absolvenţii Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi ai altor facultăţi de profil din judeţul Mureş şi judeţele limitrofe care doresc să activeze în domeniul turismului sau al protecţiei mediului înconjurător din România ori alte statele membre UE;
 • mediului de afaceri, cât şi celui specific turismului, care intenţionează să se integreze acestuia, să studieze sau să efectueze cercetări;
 • alte persoane cu studii de specialitate, angajate sau nu în cadrul autorităţilor ori instituţiilor publice din judeţul Mureş şi judeţele limitrofe acestuia, care urmăresc să ocupe o funcţie ce implică studii aprofundate în domeniul geografiei.
            Competenţele dobândite în cadrul programului de studii masterale  „Resurse turistice şi protecţia mediului ”
Competenţe cognitive (cunoştinţe):
 • dobândirea fundamentelor teoretice cu implicaţii practice din domeniul geografiei care stau la baza mecanismelor ce imprimă dinamism şi inovaţie în fenomenul turistic;
 • analiza stării actuale şi a experienţei instituţiilor abilitate cu privire la gestionarea resurselor naturale şi antropice;
 • stabilirea priorităţilor, a structurilor instituţionale şi a etapelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului gestionare a resurselor turistice din perspectiva dezvoltării durabile;
 • stabilirea funcţiunilor şi responsabilităţilor în cadrul structurilor instituţionale, instruirea specifică a persoanelor investite cu responsabilitate;
 • asamblarea conceptelor într-un limbaj ştiinţific coerent şi utilizarea lui adecvată în comunitatea profesională;
 • explicarea şi demonstrarea legitimităţii principiilor şi normelor metodologice ce stau la baza: selecţiei, definirii şi clasificării obiectivelor educaţionale; alocării şi organizării timpului de instruire, structurării metodelor de proiectare; strategiilor de implementare a inovaţiilor şi modelelor de evaluare;
 • analiza şi evaluarea politicilor naţionale, europene şi transeuropene în domeniul protecţiei resurselor naturale şi al celor turistice în special; identificarea problemelor critice şi a principalelor tendinţe de evoluţie;
 • înţelegerea procesului de evaluare a impactului asupra mediului;
 • cunoaşterea procedurilor legislative aferente evaluărilor de impact în România;
 • cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de evaluare a impactului uman asupra mediului;
 • cunoaşterea relaţiei dintre evaluarea impactului asupra mediului şi planificarea de mediu;
 • înţelegerea distribuţiei resurselor hidrice pe Glob; fenomene de transfer a apei între diferite compartimente de mediu, gestiunea durabilă a resurselor de apă, estimarea calităţii apei; măsuri de prevenire a poluării;
 • asimilarea unor deprinderi practice privind problematica conducerii firmelor de turism, modalităţilor de motivare a personalului, de comunicare cu clienţii şi potenţialii parteneri de rezolvare a conflictelor şi relaţionare corectă, de combatere a stresului;
 • iniţiere în analiză comparativă a politicilor de mediu naţionale şi internaţionale;
 • formarea competenţelor de proiectare şi realizare a unei cercetări geografice la nivel empiric;
 • cultivarea unor cunoştinţe şi deprinderi solide în domeniul managementului proiectelor;
 • familiarizarea cu principalele surse de finanţare în domeniul managementului proiectelor în turism şi protecţia mediului;
 • asimilarea principalelor etape pe care le parcurg orice proiect (denumite şi ciclurile de viaţă ale proiectelor) – conceperea; planificarea/dezvoltarea ideii de proiect, declanşarea proiectului/formarea echipei, derularea/execuţia, monitorizarea, închiderea.
Competenţe funcţionale:
 • elaborarea unui ghid pentru proiectarea şi implementarea procedurilor de asigurare a calităţii în turism;
 • utilizarea tehnicilor de elaborare a proiectelor în turism;
 • construire a unor instrumente de diagnoză şi intervenţie în domeniul turismului, în funcţie de cerinţele formulate;
 • elaborarea unor studii de impact al utilizării resurselor asupra mediului;
 • asistarea proiectării unor strategii în domeniul utilizării resurselor turistice din perspectiva dezvoltării durabile;
 • exersarea capacităţii de utilizare a computerului în prelucrarea informaţiilor statistice şi a celor de interpretare a informaţiilor;
 • iniţiere în elaborarea proiectelor de finanţare în turism;
 • formarea unor abilităţi şi deprinderi de conducere a unui proiect de finanţare;
 • abilitare în iniţierea, redactarea, derularea şi finalizarea unui proiect managerial;
 • formarea abilităţilor necesare planificării şi conducerii studiilor evaluative;
 • însuşirea şi valorificarea tehnicilor de elaborare a raportului de evaluare;
 • exersarea principalelor modalităţi de evaluare utilizate în studiile de calitate a mediului înconjurător.
Competenţe personale:
 • integrarea conceptelor, normelor şi strategiilor fundamentale ale managementului calităţii în sistemul de valori profesionale şi personale ale cursantului;
 • receptivitatea la inovaţiile din sfera protecţiei mediului înconjurător;
 • interes pentru participarea la perfecţionarea continuă;
 • construcţia de proiecte pentru propria dezvoltare profesională şi personală;
 • formarea şi dezvoltarea unor atitudini civice europene;
 • înţelegerea rolului pe care fiecare îl are în dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere;
 • dezvoltarea unor competenţe de operare pe calculator;
 • formarea unor competenţe de comunicare eficientă.
Competenţe generale:
 • dobândirea de către cursanţi a unei imagini de ansamblu privind legătură resurse turistice – mediu;
 • deprinderea cursanţilor cu tehnici de conducere organizaţională şi de asigurare a calităţii în turism;
 • dobândirea de către cursanţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei comunicări eficiente în organizaţiile de turism şi protecţia mediului;
 • formarea abilităţilor necesare comunicării, pentru prevenirea crizelor de comunicare şi imagine, dar şi pentru gestionarea lor;
 • stabilirea priorităţilor, a structurilor instituţionale şi a etapelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului gestionare a resurselor turistice din perspectiva dezvoltării durabile;
 • cunoaşterea relaţiei dintre evaluarea impactului asupra mediului şi planificarea de mediu;
 • familiarizarea cu principalele surse de finanţare în domeniul managementului proiectelor în turism şi protecţia mediului;

– exersarea principalelor modalităţi de evaluare utilizate în studiile de calitate a mediului înconjurător.

            ÎNSCRIEREA ŞI ÎNMATRICULAREA se fac în perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 sau 02.09.2019 – 27.09.2019, la Campusul „Dimitrie Cantemir” din str. Bodoni Sandor nr. 3-5, între orele 10 şi 18;

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat, până la ocuparea locurilor alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Taxa de înscriere în anul universitar 2019-2020 este de 100 lei şi include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere şi înmatriculare, precum şi a carnetului şi legitimaţiei de student. Înmatricularea se face odată cu înscrierea, după susţinerea interviului, şi implică achitarea primei rate din taxa de şcolarizare.

Acte (în original pentru conformitate) necesare pentru înscriere:
 • diplomă de bacalaureat (fotocopie) şi foaia matricolă;
 • diplomă de licenţă (în original) sau adeverinţă de licenţă eliberată de universitate pentru promoţia 2017;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • adeverinţă de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 • carte de identitate;

Copiile se execută la sediul Universităţii.

Taxe anuale de şcolarizare:

La programele de masterat, taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 este formată din 6 rate a câte  500 lei fiecare.

Contravaloarea examinarii din primele doua sesiuni ale anului universitareste cuprinsa in aceasta.