În atenția studenților

În atenţia studenţilor şi absolvenţilor Universităţii „Spiru Haret”

 

Transferul studenţilor şi înscrierea la masterat a absolvenţilor Universităţii „Spiru Haret”

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş înscrie la cursurile de master licenţiaţii Universităţii „Spiru Haret” care au absolvit o specializare organizată în structurile de învăţământ ce se regăsesc în Hotărârea Nr. 749 din 24 iunie 2009, prezentată mai jos.

De asemenea, şi în cazul cererilor de transfer formulate de studenţii Universităţii „Spiru Haret”, sunt analizate doar acele solicitări care privesc studenţii instituţiilor de învăţământ cuprinse în HG 749/2009.

HOTĂRÂRE Nr. 749 din 24 iunie 2009, pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

Text în vigoare începând cu data de 16 august 2010

Act de bază: Hotărârea Guvernului nr. 749/2009

Acte modificatoare: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 30 iulie 2009, Hotărârea Guvernului nr. 943/2009, Hotărârea Guvernului nr. 1093/2009, Hotărârea Guvernului nr. 631/2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, în conformitate cu art. 60 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 1 alin. (3) şi cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 2 – 4 din Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004, precum şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare al acestora, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.

ART. 5

Se aprobă specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6

(1) Noile specializări autorizate să funcţioneze provizoriu prevăzute în prezenta hotărâre au dreptul să îşi desfăşoare activitatea începând cu anul I al anului universitar 2009 – 2010.

(2) La specializările/programele de studii care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2009 – 2010.

ART. 7

(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate prin lege pot organiza numai în locaţiile evaluate favorabil de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi confirmate prin hotărâri ale Guvernului, după caz, admiterea în învăţământul superior, procesul de învăţământ, examene de finalizare a studiilor, pot emite şi elibera diplome de licenţă şi alte documente şcolare, numai la specializările/programele de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare formă de învăţământ (zi, frecvenţa redusă, învăţământ la distanţă), aprobate prin hotărâri ale Guvernului, cu precizarea locaţiei.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoaşterea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a studiilor şi actelor de studii emise de aceste instituţii.

ART. 8

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008.

Contactați-ne:

Adresă: Strada Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

Vezi mai mult >>

Urmăriți-ne: